Uchwała Nr ZO 18/16 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 18/16
z dnia 3 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/176/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 3 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/176/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/176/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

miejsce emisji: Strona internetowa orange.pl
produkt: Internet mobilny
opis reklamy: Reklama wskazuje na brak ograniczeń w prędkości internetu.

Treść skargi: Orange na swojej stronie internetowej reklamuje internet LTE z pakietem danych 50 GB za 59,90 zł(bez urządzenia) z informacją, że po przekroczeniu tego pakietu, nie ma ograniczenia prędkości – tymczasem okazuje się, że w regulaminie jest zaszyta informacja iż prędkość ulega ograniczeniu do 1 Mb/s po wykorzystaniu transferu 100GB. Jest to perfidne wprowadzanie w błąd.“- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający wskazał, że w reklamie użyto stwierdzenia „Prędkość nielimitowanego LTE – Bez ograniczeń prędkości”, co może sugerować odbiorcom reklamy, że powyższa usługa dostępu do Internetu w rzeczywistości cechuje się brakiem jakichkolwiek ograniczeń. Zespół Orzekający podniósł, że na potwierdzenie użytego w reklamie hasła o braku limitów, Skarżony nie przedstawił żadnych dowodów świadczących, iż usługa rzeczywiście posiada powyższą cechę.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama zawierając hasło „Bez ograniczeń prędkości” może wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu oraz nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.