Uchwała Nr ZO 18/18 w sprawie reklamy sms promocji sprzedaży w sklepach sieci Intersport Polska S.A.

Uchwała Nr ZO 18/18
z dnia 17 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/209/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/209/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie marketingu bezpośredniego INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny zostać wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a i b i art. 45 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/209/17.

Przedmiotem skargi była reklama sms-owa promocji sprzedaży w sklepach sieci Intersport.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Tylko do 31.10.br skorzystaj z promocji Bony za zakupy! Za każde wydane 100 zł. otrzymasz bon 50 zł. na kolejne zakupy! Max bon to 500 zł! Więcej na www. intersport.pl” . Reklama jest przedłużona o kolejny miesiąc do 30.11.br
W dniu 19.10. 17 otrzymałem SMS o treści” …skorzystaj z promocji bony za zakupy. Za każde wydane100zl, otrzymasz bon 50 zł na kolejne zakupy! Max bon to 500zl! Wiecej na www.intersport. pl”. Uwierzyłem ale poszedłem do sklepu upewnić się, co do tego czy na pewno kupując towar za 100 otrzymam bon na 50 zł za które nabędę kolejny towar. Ekspedientka potwierdziła słuszność mojego rozumowania.
W dniu 20.10 udałem się do sklepu dokonać zakupu. I niespodzianka przy kasie. Nie jest tak jak praktycznie miało być i o czym zostałem poinformowany. Zostałem wprowadzony w błąd zarówno przez Sklep ( wysłany SMS ) jak i przez pracownika w sklepie. W rzeczywistości promocja wygląda tak: wydaję 100 pln po czym otrzymuję bon w wysokości 50 zł. Aby zrealizować bon muszę dokonać kolejnego zakupu na 100 zł ( podwójna wartość bonu) .Wówczas zakup nr 2 jest pomniejszany o wartość bonu. Ja zrobiłem zakup na 400 zł. Otrzymałem bon na 200zł. Aby zrealizować bon musiałem ponownie wydać 400 zł. Naruszony został Art. 45 Kodeksu Etyki Reklamy. Dalej- Cytuję za INFOR.pl: ” samo wprowadzenie w błąd jest niedozwolone gdy powoduje zniekształcenie zachowań konsumentów. Innymi słowy na podstawie błędnych informacji konsumenci podejmują decyzje np. o zakupie, których inaczej by nie podjęli”
dalej :” przez praktykę rynkową będziemy rozumieć działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenia lub informację handlową np. reklamę.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 45 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego:
1. Działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z nim oferty, muszą być realizowane w sposób zrozumiały dla beneficjenta. W szczególności beneficjent powinien zawsze móc zidentyfikować reklamowany produkt i warunki oferty, w tym cenę.
2. Beneficjent oferty dostarczonej w ramach marketingu bezpośredniego powinien zawsze móc zidentyfikować, że jest to reklama. Nie można przedstawiać oferty, która może być łatwo pomylona zwłaszcza z rachunkiem lub fakturą.
3. Oferta dostarczona w ramach marketingu bezpośredniego musi wyraźnie wskazywać, jakie zobowiązania będą ciążyć na beneficjencie z chwilą przyjęcia oferty.
4. Informacje przekazywane w ramach marketingu bezpośredniego, które mają wpływ na decyzję beneficjenta (np. warunki zapłaty, dokonywania zwrotów i odstąpienia od umowy) muszą być przekazywane w taki sposób i w takim czasie, żeby beneficjent mógł wziąć je pod uwagę przed akceptacją oferty.
5. W ramach marketingu bezpośredniego nie wolno dostarczać produktów, za które żądana jest opłata bez uprzedniego zamówienia tych produktów

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („Spółka”), w związku z otrzymaniem pisma z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczącego skargi konsumenckiej na reklamę w formie sms promocji sprzedaży w sklepach sieci INTERSPORT, wyjaśniam co następuje:

1.
Konsument otrzymał od Spółki informację w formie komunikatu sms o treści:
„Tylko do 31.10 br skorzystaj z promocji BONY ZA ZAKUPY! Za każde wydane 100zł, otrzymasz BON 50zł na kolejne zakupy! Max. Bon to 500zł! Więcej na www.intersport.pl”.
Informowanie o promocjach w formie sms jest związane z ograniczeniami związanymi z tą formą komunikacji, która ogranicza jedną wiadomość do 161 znaków. W związku z powyższym, podobnie jak wiele innych podmiotów działających na rynku, Spółka – mając na celu informowanie klientów o wszystkich warunkach promocji – w treści wiadomości sms umieszcza informację o treści: „Więcej na www.intersport.pl”.

Na stronie internetowej Spółki została zamieszczona pełna informacja o warunkach promocji wraz z regulaminem promocji. Konsument ma więc pełną możliwość zapoznania się z warunkami danej promocji. Ten sposób komunikowania jest przyjęty na rynku polskim.

Na stronie internetowej Spółki www.intersport.pl został opisany mechanizm promocji oraz zamieszony regulamin, który opisywał pełne zasady związane z uczestnictwem w promocji i otrzymaniem bonu. W załączeniu Spółka przedstawia odpis regulaminu.

W regulaminie zawarte jest postanowienie, że do promocji może przystąpić klient, który zapoznał się z zasadami promocji określonymi w regulaminie.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Spółki brak jest podstaw do uznania, że reklama Spółki jest niezgodna z Kodeksem Etyki Reklamy.

2.
Jednocześnie wskazuję, że z uwagi na to, że nie sposób ustalić z kim Klient Spółki rozmawiał ani jaka była treść tej rozmowy, odniesienie się do tego nie jest możliwe. Niemniej jednak przed rozpoczęciem każdej promocji w Spółce jej pracownicy są informowani o zasadach promocji, tak aby mogli w sposób właściwy informować Klientów.

3.
W razie jakichkolwiek pytań Spółka jest gotowa udzielić dalszych wyjaśnień.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie nie dochowano należytej staranności.

Zespół Orzekający uznał również, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że w przedmiotowej reklamie zabrakło informacji, iż aby wykorzystać bon przy następnych zakupach należy zrobić zakupy o dwukrotnej wartości bonu, dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku wiedzy oraz wprowadzania odbiorców w błąd co do właściwości i wartości reklamowanego produktu. Z uwagi na powyższe, Zespół Orzekający zarekomendował wprowadzenie zmian w przedmiotowej reklamie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

 

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 18/18
z dnia 17 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/209/17

Przewodniczący Zespołu Orzekającego Pan Paweł Wiśniewski, który zgłosił votum separatum, stwierdził, iż przy ocenie tego przekazu należy wziąć pod uwagę, że odbiorcą jest średnio wyedukowany konsument, podchodzący do reklamy z ograniczonym zaufaniem ze względu na to, że reklamy mogą i często komunikują swój przekaz z odrobiną przesady. W skarżonym przekazie reklamowym kwestię bonu na 50 zł nie można traktować rozłącznie z zamieszczoną dalej informacją „Więcej na stronie www.intersport.pl”, bowiem jednoznacznie sugeruje ona, że dla pełnego zrozumienia przekazu reklamowego potrzebne jest uzyskanie dodatkowych informacji zawartych we wskazanym miejscu. Dlatego uważam, że reklama nie wprowadzała w błąd, nie naruszała Kodeksu Etyki Reklamy, a skarga powinna zostać oddalona.