Uchwała Nr ZO 19/15 w sprawie reklamy firmy NaviExpert Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 19/15
z dnia 25 lutego 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/130/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Zofia Sanejko – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/130/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie Internetowej firmy NaviExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/130/14
Przedmiotem skargi była reklama Internetowa programu lojalnościowego usług nawigacji drogowej firmy NaviExpert.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: NaviExpert.
opis reklamy: Opis na stronie: http://www.naviexpert.pl/przedluzsobie.html
Treść skargi: Hasło reklamowe “przedłuż sobie” jest obrzydliwe (rodzi jednoznaczne skojarzenia związane z niechcianymi reklamami dot. przedłużania przyrodzenia).”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie.

„w związku ze złożoną skargą konsumencką sygn. akt K/130/14, wnoszę o jej oddalenie w całości, z uwagi na nienaruszenie przez NaviExpert sp. z o.o. jakichkolwiek norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W ramach prowadzonej przez siebie akcji marketingowej, NaviExpert sp. z o.o. przygotowało dla swoich Klientów program lojalnościowy, polegający na tym że stałym Użytkownikom po spełnieniu przez nich określonych warunków, oferuje się przedłużoną możliwość korzystania z usługi nawigacji drogowej.
Anonimowy Skarżący zarzucił, że używane przez NaviExpert sp. z o.o. hasło promocyjne: „Przedłuż sobie” jest „obrzydliwe (rodzi jednoznaczne skojarzenia związane z niechcianymi reklamami dot. przedłużania przyrodzenia)” .
W piśmie z dnia 18 listopada 2014r. Biuro Rady Reklamy poinformowało, że w czasie posiedzenia wywołane na skutek wniesienia w/w skargi, arbiter – referent wniesie o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wskazany przepis stanowi wyłącznie, że: „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji”.
Przytoczony przepis zawiera zatem odwołanie się do trzech kategorii ogólnych norm:
1. dobrych obyczajów,
2. poczucia odpowiedzialności społecznej
3. zasad uczciwej konkurencji .

Zarówno jednak skarga konsumenta jak i pismo Biura Rady Reklamy z dnia 18 listopada 2014 roku nie wskazuje, która z kategorii przytoczonych powyżej norm mogła zostać naruszona przez NaviExpert sp. z o.o. przy formułowaniu opisanego na wstępie hasła programu lojalnościowego.
Szczegółowa analiza również pozostałych zapisow Kodeksu Etyki Reklamy a w szczególności rozdziału III „Podstawowe zasady reklamy”, nie daje podstaw do przyjęcia, że którakolwiek z norm tam zawartych została przez NaviExpert sp. z o.o. naruszona.
Mając na względzie dużą ogólnikowość sformułowanego zarzutu, z ostrożności podnieść należy co następuje:
Nie może ulegać wątpliwości, że użyte przez NaviEpert sp. z o.o. hasło „Przedłuż sobie” dotyczy tylko i wyłącznie programu lojalnościowego, polegającego na przedłużeniu przez Klienta (po spełnieniu określonych warunków), usługi nawigacji drogowej.
Wynika to wprost z opisu zawartego na stronie. Hasło reklamowe „Przedłuż sobie” zostało w kolejnych zdaniach rozbudowane w ten sposób, że nie budzi wątpliwości czego w rzeczywistości dotyczy. W szczególności znajduje się tam zapis, iż:

„Wystarczy, że masz na koncie aktywną usługę: NaviExpert Test 7 dla NaviExpert 1 miesiąc, NaviExpert Polska 1 rok lub 24 miesiące, a każda godzina przejechana z naszą nawigacją wraca do Ciebie w postaci aż 5 godzin nowego abonamentu NaviEpert Extra”

Tym samym mając na względzie całokształt opisu akcji promocyjnej, oczywistym jest, że hasło reklamowe „Przedłuż sobie” dotyczy tylko i wyłącznie przedłużenia przez Klienta możliwości korzystania z usługi nawigacji drogowej i nie pozostawia w sposób nieuprawniony wolnego pola do domysłów dla odbiorcy tej reklamy.
Oczywistym również jest, że może się zdarzyć, że poszczególne osoby będą miały w takim wypadku różne skojarzenia, w tym związane ze sferą seksualności człowieka. Jednak gdyby twórca reklamy miał się sugerować tymi incydentalnymi w rzeczywistości sytuacjami, nie mógłby faktycznie wykonywać swojej działalności. Ponadto istotnym jest, że ograniczenie wolności wypowiedzi i swoboda w wyrażaniu treści reklamowych może być dokonane wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Ograniczenie to natomiast nie może wynikać z faktu, że reklama pojedynczej osobie kojarzy się z ze sferą seksualności człowieka.
Pierwsza edycja programu została wdrożona w lipcu 2013 roku. Nie bez znaczenia dla oceny całokształtu zaistniałej sytuacji ma fakt, że przez cały czas trwania przedmiotowej akcji promocyjnej, poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, portale internetowe, fora i innego tego typu narzędzia, do NaviExpert. sp. z o.o. docierały pozytywne oceny w zakresie tego programu zarówno ze strony Klientów jak i mediów. Przy czym podkreślić należy, że opinie i uwagi formułowane bezpośrednio przez Klientów, są brane pod uwagę i stanowią dla NaviExpert. sp. z o.o. istotny element wykorzystywany dla poprawy jakości oferowanych usług.
Nie bez znaczenia dla oceny całokształtu sprawy ma fakt, że złożona w niniejszej sprawie skarga jest anonimowa. Znając realia panujące na rynku oraz fakt, że NaviExpert. sp. z o.o. w zakresie oferowanych przez siebie usług odgrywa bardzo istotną rolę, nie można wykluczyć, że przedmiotowa skarga stanowi próbę nieuczciwej walki innych konkurencyjnych podmiotów z NaviExpert. sp. z o.o. .

W tym stanie rzeczy wnoszę i wywodzę jak we wstępie.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że użyte w reklamie hasło „przedłuż sobie” dotyczy przedłużenia na kolejny okres abonamentu na nawigację drogową i uznał, że w przedmiotowej reklamie brak jest podtekstów o charakterze seksualnym.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.