Uchwała Nr ZO 19/16 w sprawie reklamy firmy P4 Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 19/16
z dnia 3 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/179/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 3 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/179/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/179/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

Piszę do Państwa w związku z rażącym, systematycznym wprowadzaniem w błąd klientów przez sieć Play (P4 sp. z o. o.). W mojej opinii jak i wielu innych użytkowników Play stosuje nieuczciwe praktyki reklamowe związane z wykorzystywaniem hasła: “nielimitowany internet w smartfonie”. Dodatkowo na stronie internetowej operatora www.play.pl jest błąd, który sprawia, że oferta jest jawnym oszustwem. W załącznikach znajdą Państwo “zrzut ekranu” zrobiony w tym samym czasie, na tej samej stronie internetowej, która występuje w dwóch wersjach, nowej i starej. Plik play4 ukazuje porównanie przedstawienia tej samej oferty na dwóch różnych wersjach strony. Na nowej wersji brakuje jakiejkolwiek informacji o ograniczeniu internetu a na starej wersji taka informacja jest. Jest to rażące niedopatrzenie lub celowe wprowadzanie w błąd. Dodatkowo w najbliższym czasie będę w posiadaniu nagrania rozmowy z konsultantem, który zapewnia, że takiego ograniczenia nie ma. Istnieje również kolejne nagranie na którym przedstawiciel sieci play potwierdza błąd na stronie i fakt, że jest to wprowadzenie w błąd.

Proszę o możliwie jak najszybsze zajęcie się sprawą. Proceder jest wykorzystywany i liczba oszukanych klientów wciąż rośnie. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogę.“- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Działając w imieniu spółki pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej też dalej „P4″ lub „Spółką”), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w związku z treścią pisma z dnia 26 stycznia 2016 r., wnoszę o: oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.
UZASADNIENIE
Komunikacja marketingowa P4 jest zgodna z powszechnie obowiązującym prawem. Szczegółowe informacje dotyczące oferowanej usługi dostępne są w regulaminach dostępnych na stronie internetowej (w tym w toku procesu zakupowego) oraz doręczanych klientowi przy podpisywaniu umowy (do którego dochodzi dopiero w obecności kuriera, po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym). Informuję, że przedmiotowa oferta zapewnia klientom możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu bez limitu jednostek transmisji danych (por. załączony regulamin).

Zwracamy przy tym uwagę, że składanie zamówień w internecie jest procesem i nie można go oceniać z perspektywy jednego „zrzutu z ekranu”.

Wersja strony załączona przez skarżącego pochodzi z serwisu Play w wersji „beta” – charakter serwisów w wersji beta powinien być uwzględniany przez przeciętnego konsumenta. Wersja strony załączona do skargi nie jest dostępna od grudnia 2015 r. – od tego czasu dostępna jest strona zawierająca przypis o treści satysfakcjonującej skarżącego. Obecna wersja tej strony została załączona do niniejszej odpowiedzi.

Spółka nie jest w stanie odnieść się do skargi w pozostałym zakresie jako niepodpartej dowodami.
Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie.“- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Biorąc pod uwagę, że oceniana reklama była zamieszczona na stronie internetowej w wersji beta, co wyraźnie zaznaczono umieszczając na żółtym tle napis: „Wersja BETA>Zobacz więcej”, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający rozumie, że zgodnie z powszechnie obowiązującym zwyczajem, wersje „Beta” stron i aplikacji internetowych mogą zawierać błędy, bądź oferować ograniczoną funkcjonalność. Takim przypadkiem jest w szczególności przedmiotowa reklama.

Jednocześnie Zespół Orzekający wskazał, że niewłaściwym jest, aby potencjalni klienci mieli swobodny dostęp do nieukończonej wersji strony internetowej (wersji „Beta”) i zwrócił się do reklamodawcy, aby dochowywał należytej staranności przy udostępnianiu użytkownikom testowych wersji stron i aplikacji internetowych poprzez odpowiednie ostrzeżenia o niepełnej funkcjonalności tych stron i aplikacji w wersji „Beta”.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.