Uchwała Nr ZO 19/17 w sprawie odwołania od uchwały ZO 07/17 – Lidl Polska

 

Uchwała Nr ZO 19/17
z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od uchwały nr ZO 07/17
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/120/16

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 24 stycznia 2017 roku nr ZO 07/17 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/120/16, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia

uwzględnić Odwołanie w części.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 07/17 dotyczące skargi o sygnaturze akt K/120/16.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Rozpatrując przedstawione Odwołanie, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt. 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

W świetle przedstawionych przez Skarżonego nowych faktów i dowodów dotyczących przeprowadzonych badań, Zespół Odwoławczy uznał, że Skarżony przedłożył Zespołowi Orzekającemu wyniki badań Instytutu GfK i w tym zakresie oddalił skargę.

W pozostałym zakresie Zespół Odwoławczy uznał, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Odwoławczy podzielił stanowisko Zespołu Orzekającego uznając, że reklama zawiera zbyt daleko idące hasło „WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW UZNAŁA”, które może wprowadzać odbiorców w błąd, ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić, że wyniki badania z zastosowaniem doboru kwotowego odzwierciedlają preferencje całej populacji Polaków.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.