Uchwała Nr ZO 2/19/1o w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Fitolizyna

 

Uchwała Nr ZO 2/19/1o
z dnia 8 stycznia 2019 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie o sygn. akt:
K/202/18

Uchwała KER – w sprawie skarg na przekazy reklamowe nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

DO:
Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 8 stycznia 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy telewizyjnej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy nie zawiera treści, które mogłyby wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy. Zespół nie dopatrzył się również w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„Reklama dotyczy leku działającego na kolkę nerkową o nazwie Fitolizyna. Oburza mnie w tej reklamie fakt, że wiekowy już MĘŻCZYZNA podkreślam MĘŻCZYZNA mówi otwarcie: Czy jest coś gorszego niż ból porodowy? Tak, ból podczas kolki nerkowej.

Jestem po porodzie, ponadto będąc w ciąży cierpiałam na kolkę nerkową i ból ten nie dorównuje niczym bólowi porodowemu!

Kto w ogóle dopuścił w tej reklamie do takich stwierdzeń? Na jakiej podstawie wyszło to założenie? Badano grupę mężczyzn? Bo na to wychodzi, skoro Pan, który w tej reklamie występuje mówi o tym bólu jakby był tego pewien. Naprawdę jestem bardzo oburzona takim stwierdzeniem tym bardziej, że mówi to mężczyzna! Który nie ma pojęcia co oznacza ból porodowy! Po prostu Kpina !” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy telewizyjnej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

-„użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego. ;”

Reklamodawca nie udzielił odpowiedzi i nie wyraził zgody na uczestnictwo w jakiejkolwiek postaci w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół uznał, iż oceniana reklama nie zawiera treści które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd.
Zespół nie dopatrzył się również w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością.
Jednocześnie, Zespół zauważył, że reklama była utrzymana w konwencji żartu.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Opinii.