Uchwała Nr ZO 20/09 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 07/09 dotyczącej reklamy firmy Alior Bank S.A.


Uchwała Nr ZO 20/09

z dnia 8 kwietnia 2009 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 07/09

dotyczącej skargi o sygnaturze Akt

K/169/08

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krzysztof Mydłowski— przewodniczący,
2) Magdalena Czaja— członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak— członek,
4) Marek Janicki— członek,
5) Radosław Kasyk— członek,
6) Mikołaj Janicki— członek,

na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2009 roku, po rozpatrzeniu odwołania od uchwały nr ZO 07/09 dotyczącej skargi o sygnaturze Akt K/169/08, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego — Alior Bank S.A. (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 07/09 dotyczącej skargi konsumenckiej o Sygn. K/169/08.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 czerwca 2008r., zgodnie z którym „Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.”

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów.
Przedstawione w odwołaniu informacje są jedynie powtórzeniem argumentacji Skarżonego i stanowią prośbę o ponowne merytoryczne ustosunkowanie się do niej przez Komisję Etyki Reklamy, nie są zaś nowymi faktami ani dowodami.

W mocy pozostaje stanowisko Zespołu Orzekającego wyrażone w uchwale nr ZO 07/09.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 ppkt. 1 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.