Uchwała Nr ZO 20/11 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 77/10 dotyczącej reklamy firmy InternetQ Poland Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 20/11

z dnia 10 lutego 2011 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 77/10

dotyczącej skargi o sygn. akt K/113/10

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Sławomir Jędrzejewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2011 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 2 grudnia 2010 roku nr ZO 77/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/113/10, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego Internetq Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 77/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/113/10.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1 powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę odpowiedź Skarżonego na skargę, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.