Uchwała Nr ZO 20/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 84/11 dotyczącej reklamy firmy Polkomtel S.A.


Uchwała Nr ZO 20/12

z dnia 14 lutego 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 84/11

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/112/11

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 22 listopada 2011 roku nr ZO 84/11 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/112/11, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 84/11 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/112/11.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg. Okolicznością tą był fakt, iż jeden z członków Zespołu Orzekającego nie spełniał w dacie podjęcia uchwały warunku określonego w pkt. 17 Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Biorąc pod uwagę treść Odwołania i odpowiedzi Skarżonego na skargę nr K/112/11, Zespół Odwoławczy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, podtrzymał uchwałę podjętą przez Zespół Orzekający i stwierdził, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy wprowadzając konsumentów w błąd komunikatem zawartym w przekazie reklamowym, iż „97% klientów jest zadowolonych z usług sieci Plus”. Biorąc pod uwagę, że wersja wizualna reklamy precyzowała, iż informacja ta dotyczy wyłącznie klientów sieci Plus korzystających z infolinii, a nie wszystkich klientów sieci Plus, Zespół Odwoławczy uznał, że informacja na ekranie doprecyzowująca komunikat nie może zostać uznana za wystarczającą. Zgodnie z dobrymi praktykami, użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.