Uchwała Nr ZO 20/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.

Uchwała Nr ZO 20/15
z dnia 25 lutego 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/135/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Zofia Sanejko – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/135/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/135/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna telefonów komórkowych oraz usług telekomunikacyjnych opatrzona hasłem „Trend na sprzęt”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Orange- trend na sprzęt.
opis reklamy: Reklama obrazuje sposoby korzystania z telefonu. Jednym z nich jest sposób “na wisielca”. Podaję link do reklamy: http://www.youtube.com/watch?v=GqyBAlKw_AM

Treść skargi: W kraju, w którym co roku samobójstwo popełnia ok. 6000 osób, z czego znaczna część przez powieszenie, reklama tego typu jest nieetyczna. W imieniu swoim jak i wszystkich rodzin, które utraciły bliskiego poprzez samobójstwo proszę o uszanowanie naszego cierpienia i zakazanie emisji tejże reklamy.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do pisma z dn. 18 listopada 2014r. otrzymanego w dn. 21 listopada 2014r., w sprawie skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy „Trend na sprzęt”, pragniemy podnieść, że przedmiotowa reklama nie wypełnia przesłanek wskazanych w art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy i tym samym wnosimy o oddalenie skargi.

Zgodnie z treścią art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.”

Scenariusz kwestionowanej reklamy oparty został na konwencji wykorzystanej w serialu komediowym Rodzinka.pl. W reklamie występują dwie postacie z serialu, które szerokiej publiczności kojarzą się pozytywnie m.in. z uwagi na humorystyczny charakter produkcji TVP. Jak wynika z opisu Rodzinki.pl dostępnego na stronie internetowej jest „(…) to serial komediowy, który żartobliwymi scenkami komentuje i puentuje problemy współczesnej rodziny”.

Jak już zostało wskazane powyżej, wszelkie materiały reklamowe Orange z udziałem znanych widzom postaci oparte są na podobnym, wesołym i humorystycznym schemacie. Spot „Trend na sprzęt” pokazuje luźne rozmowy młodych ludzi prowadzone tuż po wyjściu ze szkoły. Dialogi mają na celu rozśmieszyć widza, na co wskazuje w szczególności kwestia wypowiadana przez Macieja Musiała, a także towarzyszący jej gest.

Ponadto należy mieć na uwadze, że sformułowanie „na wisielca” zostało zaczerpnięte z powszechnie używanego w Polsce zwrotu „wisieć na telefonie”, które pozbawione jest negatywnych konotacji. Zamiarem twórców reklamy było wykorzystanie zwrotu nawiązującego do usług telekomunikacyjnych i powiązanych z nimi urządzeń mobilnych.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż w języku polskim istnieją wyrażenia wykorzystujące słowo wisielec, np. wisielczy humor. Nikt nie traktuje ich jako obraźliwych lub nieetycznych.

W ocenie Orange Polska spot telewizyjny nie narusza dobrych obyczajów. Reklama kierowana jest do dorosłego odbiorcy, natomiast z uwagi na występujące w nim postacie została przygotowana z najwyższą starannością, w trosce o dobór komunikatów odpowiednich dla młodych ludzi. Spot pozostaje w zgodzie z obowiązującymi normami etyczno-moralnymi. Orange Polska jako podmiot społecznie odpowiedzialny przestrzega reguł przyjętych w celu ochrony odbiorcy reklamy.

W związku z brakiem zasadności skargi wnosimy jak na wstępie” – pisownia oryginalna

Jednocześnie, uczestnicząc w posiedzeniu Skarżony wyraził ubolewanie, że przedmiotowa reklama uraziła Skarżącego i wskazał, że nie było jego intencją obrażanie kogokolwiek.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanej przez Skarżącą normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama jest utrzymana w humorystycznej konwencji i nawiązuje do zwrotów powszechnie używanych w języku młodzieżowym, w kontekście luźnych rozmów telefonicznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.