Uchwała Nr ZO 20/18 w sprawie reklamy telewizyjnej oferty mięs i wędlin dostępnych w sieci Intermarche

Uchwała Nr ZO 20/18
z dnia 17 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/213/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/213/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/213/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna oferty mięs i wędlin dostępnych w sieci Intermarche.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Intermarche – oferta mięsa i wędlin. Plik reklamy: (link do Wirtualnemedia.pl – Intermarche reklama z piosenką rzeźników i masarzy) Rewia rzeźników w śnieżnobiałych ubraniach i czapkach, tańczących i biegających po scenie w takt znanego muzycznego standardu – z elementami rozbioru tusz wieprzowych i (chyba też) wołowych, tudzież finalnymi wyrobami wędliniarskimi na tacach.
Tak, jem mięso, lubię mięso, ale mimo to jestem pełna szacunku dla zwierząt, które zjadam, aby żyć. I na pewno skoczna REWIA Z TACAMI PEŁNYMI ICH MIĘSA kłóci się z moimi normami moralnymi, podobnie jak wszelkie ZABAWY czyimś martwym czy żywym ciałem (czy to ludzkim, czy zwierzęcym). Także jedzeniem w całej ogólności.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z dnia 19 grudnia 2017 r. przesyłamy stanowisko zarządu Spółki SCA PR POLSKA

Aktualna reklama Intermarche, dotycząca reklamy artykułów mięsnych i wędlin, na treść której wpłynęła do Państwa skarga konsumencka ma na celu informowanie klientów o istotnych z ich perspektywy kwestiach związanych z pochodzeniem oraz metodą wyrobu produktów mięsnych w sklepach sieci Intermarche. Półtusza zwierzęca, pojawiająca się w pierwszych kadrach filmu, jest niepomijalnym etapem rozbioru mięsa, natomiast mięso poporcjowane na steki oraz wędliny, prezentowane na tacach, to produkty powstające w dalszym procesie jej obróbki.

Forma reklamy nawiązuje do musicalu, który jest uznanym gatunkiem w kulturze popularnej. Pozwala on przedstawiać różne, mniej i bardziej poważne kwestie w lżejszej dla widza – taneczno-muzycznej formie. W związku z tym, szanując indywidualną wrażliwość i przekonania konsumentów , stoimy na stanowisku, że wprowadzenie wpisującego się w tę konwencję elementu rozrywkowego do opowieści o produktach spożywczych sieci Intermarche, nie narusza ogólnie przyjętych norm etycznych ani społecznych.

Podsumowując, nadrzędnym celem prowadzonej kampanii jest skuteczne informowanie konsumentów o wysokiej jakości produktów mięsnych dostępnych w sklepach sieci Intermarche. Liczymy na to, że przedstawione powyżej argumenty pozwolą w pełni ocenić Państwu, że przedstawione w skardze zarzuty są całkowicie bezpodstawne i w żaden sposób nie naruszają praw zwierząt.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszenia art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści kwestionujących prawa zwierząt.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja usprawiedliwia prezentowane w reklamie treści.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.