Uchwała Nr ZO 21/10 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 08/10 dotyczącej reklamy firmy GSK Commercial Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 21/10

z dnia 1 kwietnia 2010 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 08/10

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/121/09

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krzysztof Mydłowski — przewodniczący,
2) Magdalena Czaja — członek,
3) Piotr Górski — członek,
4) Agnieszka Kosik — członek,
5) Wojciech Piwocki — członek,
6) Remigiusz Rawa — członek,

na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2010 roku, po rozpatrzeniu odwołania od uchwały z dnia 9 lutego 2010 roku nr ZO 08/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/121/09, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego GSK Commercial Sp. z o.o. (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 08/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/121/09.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 czerwca 2008r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1 powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.
Biorąc również pod uwagę odpowiedź Skarżonego na skargę, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.