Uchwała Nr ZO 21/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 87/11 dotyczącej reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 21/12

z dnia 14 lutego 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały

nr ZO 87/11 dotyczącej skargi o sygn. akt

K/115/11

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 22 listopada 2011 roku nr ZO 87/11 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/115/11, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
uwzględnić odwołanie w całości.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 87/11 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/115/11.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.


3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg. Okolicznością tą była kontrola przeprowadzona w dniach 19-23 grudnia 2011 r. przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Warszawie w Browarze w Warce, należącym do Grupy Żywiec S.A., w zakresie pochodzenia chmielu i produktów chmielowych stosowanych do produkcji piwa. Wynik kontroli, zawarty w Protokole Kontroli z dnia 23 grudnia 2012 r. (Protokół Kontroli został omyłkowo oznaczony przez kontrolującego datą 2012 r. – winno być 2011 r.) Nr KO.8230.22.4.2011 potwierdza, iż krajem pochodzenia odmiany chmielu, z którego wyprodukowane zostały produkty chmielowe wykorzystywane do warzenia piwa, w tym piwa Warka, jest Polska.

W związku z przedstawionymi przez Skarżonego dowodami, Zespół Odwoławczy uchylił uchwałę nr 87/11 podjętą przez Zespół Orzekający 22 listopada 2011r. i stwierdził, że reklama piwa Warka zawierająca komunikat, iż piwo Warka zawiera „100% polski chmiel” nie narusza norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.