Uchwała Nr ZO 21/13 w sprawie reklamy firmy Kino Świat Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 21/13 z dnia 28 lutego 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/155/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Małgorzata Ołdak — członek,

na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/155/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Kino Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/155/12.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard filmu pt. Niewierni.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Rodzina to podstawowa komórka społeczna, w której człowiek zostaje wychowany do dorosłego życia. Współcześnie jesteśmy świadkami nieustannych ataków na jedność małżeńską, stanowiącą fundament rodziny. Niniejsza reklama jest tego doskonałym dowodem. Wskazuje ona niewierność jako sposób na życie bez zobowiązań. Badania wskazują, że małżeństwo jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny jest fundamentem szczęśliwej rodziny. Rozwód stanowi traumatyczne przeżycie, które w sposób szczególny dotyka dzieci. Uważam, że reklama filmu nie powinna istnieć w przestrzeni publicznej. Proszę o jej usunięcie, gdyż zachęca ona do niewierności, stanowiąc zagrożenie dla komórki społecznej jaką jest rodzina.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi i nie dyskryminuje ani nie poniża kobiet.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.