Uchwała Nr ZO 21/15 w sprawie reklamy firmy Żabka Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 21/15
z dnia 4 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/119/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Olgierd Cygan – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/119/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/119/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna oferty sklepu „Żabka” wykorzystująca oficjalną pieśń żołnierską „Pierwsza Kadrowa”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Treść skargi: reklama wykorzystuje melodię utworu “Pierwsza kadrowa” bezczelnie bezczeszcząc bohaterstwo tysięcy żołnierzy, którzy szli oddawać życie za naszą wolność! Teraz ta pieśń bojowa jest wykorzystana w reklamie animowanej, sprowadzając rolę walecznych wyzwolicieli ojczyzny do poziomu bezmózgiego klienta sklepów żabka! KATEGORYCZNIE PROTESTUJE!!!!.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dn. 9 października 2014 roku dotyczącego skargi konsumenckiej na reklamę telewizyjną sieci sklepów Żabka informujemy, że wykorzystana w naszej reklamie linia melodyczna inspirowana utworem „Pierwsza kadrowa”, według dostępnych źródeł historycznych, nie jest postrzegana jako pieśń patriotyczna, a raczej jako żołnierski, wesoły, rytmiczny utwór śpiewany zarówno przez wojsko jak i ludność cywilną w okresie I wojny światowej. Tekst “Pierwszej Kadrowej” ułożony został do znanej i śpiewanej w Strzelcu melodii andrusowskiej piosenki znad Wisły „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa”. Nasze stanowisko potwierdza załączona do niniejszego pisma wypowiedź dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie, który w artykule w Kurierze Lubelskim z dn. 19.08.2014 roku powiedział, że „Nie możemy z każdej polskiej pieśni robić hymnu. Pierwsza kadrowa jest z natury wesołym utworem, który dzięki reklamie może trafić pod strzechy. (…) Powstał on przecież w porywie nasyconego żołądka i radości żołnierzy, którzy porządnie zjedli. W końcu ten spot też reklamuje jedzenie”.

Zapewniamy Państwa, że naszą intencją nie było urażenie czyichkolwiek uczuć patriotycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby materiały marketingowe naszej sieci przygotowywane były zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy.”. – pisownia oryginalna

Do odpowiedzi na skargę, Skarżony załączył artykuł prasowy z Kuriera lubelskiego pt. „Pieśń legionistów reklamuje zakupy”.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W ocenie Zespołu Orzekającego wykorzystany w reklamie utwór muzyczny oraz sposób jego wkomponowania, nie uwłacza jego godności.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.