Uchwała Nr ZO 21/19/7o w sprawie reklamy internetowej firmy Netia

Uchwała Nr ZO 21/19/7o

z dnia 21 lutego 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

K/245/18

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,

2) Jarosław Kończak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 21 lutego 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

 

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy zawiera treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

 

Uzasadnienie:

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„miejsce emisji: www.netia.pl produkt: router w prezencie opis reklamy: “A teraz najlepsze! Router Wi-Fi dostajesz od nas w prezencie kupując dowolną ofertę z internetem :)” reklama informuje, że do każdej oferty zakupu internetu klient otrzyma router WiFi w prezencie.

Treść skargi: Uważam, że informacja w tej reklamie nie jest etyczna gdyż jawnie okłamuje klienta. Informacja głosi, iż klient decydując się na wykupienie oferty dostawy Internetu w Netii otrzyma w prezencie router WiFi co jako klient rozumiem w taki sposób iż zakupując ofertę Internetu w Netii otrzymam urządzenie na własność podczas gdy pracownicy firmy twierdzą, że należy tę reklamę rozumieć w taki sposób, iż klient otrzymuje fizycznie urządzenie na czas trwania umowy i może z niego korzystać ale nie jest to darowanie urządzenia a jedynie możliwość jego użytkowania i po zakończeniu trwania umowy należy urządzenie zwrócić. Uważam, że etyka nakazuje napisać zgodnie z prawdą, że Netia daje w prezencie czasową możliwość użytkowania routera WiFi a nie, że daje urządzenie.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji dwóch norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

-„reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu
do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,
pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe. 

Zespół wziął pod uwagę odpowiedź Reklamodawcy, w której poinformowano m.in. o tym, że „przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Zespół wskazał, iż nie znajduje podstaw aby nie rozpatrywać zgłoszenia Wnioskodawcy, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół uznał, iż oceniana reklama informująca, iż: „A teraz najlepsze! Router Wi Fi dostajesz od nas w prezencie kupując dowolną ofertę z Internetem:)” nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadza odbiorców w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu jakim jest przekazanie „routera Wi Fi w prezencie”. Zespół zwrócił uwagę, iż określenie „router w prezencie” nie może być stosowane w reklamie, jeśli po zakończeniu okresu umowy konsumenci są zobligowani aby router Wi Fi zwrócić. Zespół zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń kategorycznych.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.