Uchwała Nr ZO 22/09 w sprawie reklamy firmy Open Connect Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 22/09 z dnia 25 marca 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/17/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki— przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Remigiusz Rawa — członek,

na posiedzeniu w dniu 25 marca 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/17/09 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Open Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/17/09.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna na billboardach „opengsm”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama “opengsm” na billboardach Stroera rozpowszechniana jest w przestrzeni publicznej miasta Krakowa. Stanowi naruszenia kultury i estetyki przez pokazywanie używania toalety męskiej przez dwóch mężczyzn i kobietę(?). Naszym zdaniem i nie tylko naszym reklama ta jest prymitywna, wulgarna, bez związku z telefonią komórkową i wręcz chamska! Uważamy, że w przestrzeni publicznej papieskiego miasta Krakowa, który swego czasu był także Europejskim Miastem kultury, umieszczanie takich reklam jest haniebne i karygodne! Domagamy się ukarania winnych powstania tego rodzaju reklamy.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę (pismo z dnia 17.03.2009r.) i nie uczestniczył w posiedzeniu. Odpowiedź Skarżonego wpłynęła po terminie, dlatego nie była brana pod uwagę przy rozpatrywaniu skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza dobre obyczaje z powodu miejsca ekspozycji reklamy. Zespół Orzekający stwierdził, że źle zostało dobrane medium do tak kontrowersyjnego przekazu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.