Uchwała Nr ZO 22/13 w sprawie reklamy firmy Oponeo.pl S.A.

Uchwała Nr ZO 22/13 z dnia 28 lutego 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/156/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Małgorzata Ołdak — członek,

na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/156/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy, w najbliższym możliwym terminie.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/156/12.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu oponeo.pl opatrzona hasłem:
I Miejsce w rankingu opineo.pl i Skąpiec.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w nagłówku sklepu internetowego firmy oponeo.pl pojawia się informacja sugerująca najwyższą ocenę jakości obsługi przez portale Opineo i Skąpiec. Jest to informacja nieprawdziwa… Skąpiec.pl korzysta z oceny Opineo.pl ; a w Opineo.pl sklep nie ma najwyższych ocen ani wśród sklepów internetowych ani wśród sklepów w swojej kategorii. Informacja ta rotacyjnie ukazuje się na stronie głównej sklepu, może być bardzo przekonywująca… niestety jest nieprawdziwa …”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
W odpowiedzi na skargę o sygnaturze K/156/12 Skarżony wyjaśnił, że informacja zamieszczona na stronie jest prawdziwa. Sklep oponeo.pl zajmuje pierwsze miejsce wśród sklepów motoryzacyjnych w corocznym rankingu wydawanym przez Opineo.pl i Skąpiec.

Link do aktualnego rankingu (Wiosna 2012) znajduje się pod adresem: http://static.opineo.pl/raport_kwiecien_2012.pdf

Ranking w którym znajduje się sklep OPONEO.PL znajduje się na stronie 35.

Według Skarżonego, Klient zgłaszając skargę zasugerował się ocenami sklepów prezentowanymi na stronie opineo.pl. Skarżony poinformował, że coroczny ranking sklepów uwzględnia oceny sklepu jak również ilości opinii zgromadzone w serwisie Opineo.pl. Na podstawie tych dwóch zmiennych powstaje ostateczny ranking.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy ponieważ zawiera sformułowanie „I Miejsce w rankingu OPINEO.pl Skąpiec.pl”, które może budzić wątpliwości ponieważ nie zawiera żadnego wyjaśnienia wg. jakiego Rankingu to I miejsce zostało przyznane. Zdaniem Zespołu Orzekającego w tym zakresie reklama wymaga uzupełnienia.

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę krąg osób, do których reklama jest skierowana, stwierdził, że uzasadniony jest zarzut, że przekaz jest nieczytelny i może wprowadzać odbiorców w błąd.

Podsumowując, Zespół Orzekający podkreślił, że tak jednoznaczne stwierdzenia jak „I Miejsce w rankingu” powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały.

Jednocześnie, Zespół Orzekający uczulił reklamodawcę, aby w reklamach powoływał się na dane pochodzące z najnowszych dostępnych rankingów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.