Uchwała Nr ZO 22/16 w sprawie reklamy firmy SurfBurger


Uchwała Nr ZO 22/16
z dnia 9 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/174/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/174/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy SurfBurger z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/174/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci SurfBurger.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
miejsce emisji: Facebook
produkt: Hamburger

opis reklamy:
Witam Reklama posługuje sie sloganem/hasłem “jem surfa i nie tyje” – co ma przemawiać do odbiorców że jedzą hamburgery firmy surfburger i nie tyją. Jest to co najmniej nieetyczne.
Pozdrawiam

Treść skargi: Uważa że sugerowanie ludziom iż jedzenie hamburgerów sprawia że się nie tyje jest co najmniej nie etyczne i wprowadza klientów w błąd. Na facebooku mają ponad 17 tyś osób które obserwuje ich profil.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama prezentując hasło „JEM TYLKO SURFA I NIE TYJĘ” posługuje się określeniem „tylko”, a tym samym promuje monodietę. Zespół Orzekający zalecił, aby reklamy uwzględniały zalecenia żywieniowe o stosowaniu zbilansowanej diety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.