Uchwała Nr ZO 22/17 w sprawie reklamy Radziowi Sp. z o.o.

 

Uchwała Nr ZO 22/17
z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/119/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/119/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy “RADZIOWI” Sp. z o.o.. z siedzibą w Brzozowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/119/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu internetowego cosdlazdrowia.pl.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Codziennie rano wita mnie radosne zawiadomienie „wybraliśmy dla Ciebie najlepsze produkty” od sklepu cosdlazdrowia.pl i nie jest to mail, który można usunąć, ale nieusuwalna reklama, Nic nie dały moje wielokrotne prośby skierowane do tej firmy – cztery razy pisałam , że nie chcę żadnych maili , ani reklam , wypisałam się z newlettera , zlikwidowałam konto – bez skutku. Pierwszy raz spotykam się z takimi skandalicznymi praktykami .”. – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy,
w myśl którego „Składanie ofert w ramach marketingu bezpośredniego musi być prowadzone z poszanowaniem prywatności beneficjenta.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„W związku z otrzymaniem skargi numer: Skarga k/119/16 odpowiadam na postawione zarzuty:

1. Każdy z naszych użytkowników może się wypisać z mailingu poprzez rezygnację (kliknięcie w stopce emaila rezygnuje z newslettera) i już wiadomości nie będzie otrzymywał.
2. Cytuję “Nie jest to email, który można usunąć ale nieusuwalna reklama” . Jak pisze osoba ma to w skrzynce nie wiem co to jest ale my takich rzeczy nie wysyłamy, tylko emaile które można usunąć w normalny sposób jak usuwa się emaila, jeśli podany użytkownik wypisał się z newslettera to takich emaili nie dostaje.
3. Jeśli klient do nas pisał w tej sprawie to emaila na pewno usunęliśmy ciężko mi powiedzieć kto to bo nie mam danych osoby która nas oskarża. Wręcz stwierdzenie, że nie został usunięty jest kłamstwem.
4. Cytuję: “Codziennie rano wita mnie powitanie” – nie wysyłamy codziennie emaili, więc to niemożliwe.

W razie pytań proszę o kontakt.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści naruszających dobre obyczaje. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklamy na skrzynce pocztowej onet.poczta wyświetlają się zgodnie z regulaminem operatora skrzynki.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.