Uchwała Nr ZO 22/19/8o w sprawie reklamy radiowej i reklamy telewizyjnej Proliver

Uchwała Nr ZO 22/19/8o

z dnia 21 lutego 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

K/249/18 i KER/40/19

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,

2) Jarosław Kończak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

 

DO:

Konsumenci (bliższe dane a aktach sprawy), zwani dalej „Wnioskodawcą”

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 21 lutego 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy radiowej i telewizyjnej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu rozpatrywania skarg, Wnioski zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżone  w powyższy sposób reklamy:

– nie są zgodne z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniane przekazy reklamowe zawierają treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół dopatrzył się w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że obydwie reklamy nie były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazów reklamowych wskazanych powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzach, zarzucającym im:

K/249/18

„opis reklamy: Mąż prosi żonę o jajecznicę z boczkiem. Żona odmawia boczku, twierdząc że mąż powinien “zająć się” swoim podwyższonym cholesterolem. Mąż twierdzi, że zaczął przyjmować suplement diety Proliver, który obniża poziom cholesterolu. Wypowiedź kończy stwierdzeniem, cyt: “Poproszę o podwójną porcję boczku”.

Treść skargi: Skarżona przeze mnie reklama sugeruje, że przyjmowanie suplementu diety Proliver obniża poziom cholesterolu, i umożliwia zrezygnowanie z diety o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, vide: “Poproszę o podwójną porcję boczku”. Stoi to w całkowitej sprzeczności z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia hipercholesterolemii, w których podstawowym postępowaniem jest ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (czyli tłuszczów zwierzęcych) na rzecz nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczach roślinnych. W zaleceniach nie ma mowy o przyjmowaniu suplementów diety. Reklama ta wprowadza w błąd konsumentów, co może mieć poważne, negatywne skutki dla ich zdrowia pod postacią rozwinięcia się miażdżycy tętnic, i jej następstw np.: zawału serca, udaru mózgu.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

KER/40/19

„opis reklamy: Starszy pan prosi zonę o jajecznicę na boczku, że ona daje mu do zrozumienia ze jest to nie zdrowe. Pacjent pokazuje ze on kupił sobie proliver

Treść skargi: Reklama daje do zrozumienia odbiorcy że po zakupie SUPLEMNTU diety możemy jeść niezdrowo (starszy pan prosi o podwojoną porcje boczku bo przecież zażywa proliver)” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazów reklamowych pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wnioskach dotyczących reklamy radiowej i reklamy telewizyjnej, podniesiono naruszenie powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

-„reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu
do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,
pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”

Reklamodawca w nadesłanym stanowisku nie wyraził zgody na uczestnictwo w jakiejkolwiek postaci w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół wziął pod uwagę w całości odpowiedź Reklamodawcy, w której m.in. stwierdzono kategorycznie, że „Spółka nie uznaje jakichkolwiek kompetencji Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy ani żadnego z jego organów w zakresie orzekania w przedmiocie Spółki lub jej działań (w tym reklam)”.

Po szczegółowej analizie wszystkich argumentów Reklamodawcy podniesionych w powyższym piśmie, Zespół uznał, że na podstawie wiążących go postanowień wewnętrznych aktów prawa obowiązującego w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w tym zwłaszcza postanowień Regulaminu rozpatrywania skarg, a także przyjętej na tej podstawie w Komisji Etyki Reklamy praktyki, brak jest podstaw, aby podzielić argumenty przedstawione w stanowisku Reklamodawcy i nie rozpatrywać zgłoszenia Wnioskodawcy, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

 

Zespół uznał, iż oceniane reklamy nadużywają zaufania odbiorców i wykorzystują ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzają odbiorców w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu. Zespół zwrócił uwagę, iż zgodnie z przeznaczeniem składniki suplementu diety Proliver wspomagają właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Tym samym, nie uzasadnione było sugerowanie w reklamie, iż przyjmując suplement diety można spożywać podwójną porcję boczku / odżywiać się niezdrowo.

 

Zespół dopatrzył się w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że obydwie reklamy nie były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zespół zwrócił uwagę, iż zgodnie z aktualnymi zaleceniami zdrowotnymi dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotowe reklamy, jak w osnowie niniejszej Uchwały.