Uchwała Nr ZO 23/16 w sprawie reklamy firmy Zimny Auto Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 23/16
z dnia 9 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/182/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/182/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Zimny Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/182/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa usług serwisowych.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
miejsce emisji: www.zimny.com.pl
produkt: serwis i części samochodowe
opis reklamy: Reklama oszukuje klienta. Jest tam napisane, że rabat jest udzielany w wysokości 40%, a dalej podaje wyjaśnienie (30% na usługę + 10% na części).
Treść skargi: Łatwo policzyć, że 30% kwoty za usługę i 10% kwoty za części to nie jest 40% rabatu w sumie. Zakładając, że robocizna kosztuje bez rabatu 100 zł a część bez rabatu kosztuje 50 zł, otrzymujemy inne sumy w przypadku 40% rabatu i rabatu 30% i 10%:
– przy rabacie 40% za robociznę + część płacimy w sumie 90 zł
– przy rabacie 30% + 10% za robociznę + część płacimy w sumie 115 zł, czyli 25 zł więcej, niż przy rabacie 40%
To jest wprowadzanie klienta w błąd i opisywanie korzyści niezgodnie z rzeczywistością.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
W związku z uzyskana od Państwa informacją tj. pismem z dnia 15 lutego 2016 r. w spr. Sygnatura: K/182/15 a przede wszystkim w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dokonaliśmy zmiany na naszej stronie internetowej www.zimny.com.pl W zakresie informacji o stosowanych promocjach. Mamy nadzieję, że zapis po zmianie nie budzi już wątpliwości interpretacyjnych i nie będzie stanowił podstawy do stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń ze strony naszej firmy” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama przedstawia wysokość rabatu w sposób wprowadzający odbiorców w błąd. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama komunikując niespójne informacje może nadużywać zaufania odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Z uwagi na powyższe, Zespół Orzekający zalecił wprowadzenie w reklamie zmian w sposób odpowiadający rzeczywistej wysokości rabatów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.