Uchwała Nr ZO 23/18 w sprawie reklamy zewnętrznej promocji “Pizza Wagarowicza” pizzeri Coba

Uchwała Nr ZO 23/18
z dnia 1 lutego 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/01/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Monika Masewicz – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/01/18 złożonej, na podstawie pkt 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej P.H.U. COBA Marcin Giżyński z siedzibą w Brodnicy (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/01/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna Pizzerii opatrzona hasłem „Pizza Wagarowicza”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Reklama reklamuje -50 % na «pizze wagarowicza» w godzinach 10 do 12. Reklama zachęca uczniów pobliskich szkół (2 w promieniu ok 100 metrów) do wagarowania na rzecz rabatu. Uważam reklamę za niedopuszczalną.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Poinformował również o treści art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na wniesioną skargę konsumencką odnośnie reklamy zewnętrznej «Pizza Wagarowicza» chciałbym ustosunkować się do zarzutów które wpłynęły w formie skargi do Związku Stowarzyszeń Rad Reklamy.
Nasz promocja/reklama «Pizza Wagarowicza» trawa już 1,5 roku i nikt wcześniej nie zgłaszał skarg że źle ona wpływa na rozwój moralny, fizyczny, psychiczny dzieci lub młodzieży.
Dzieci lub młodzież nie zawsze w’ godzinach 10-12 są w szkole zaczynają lub mogą skończyć już zajęcia i wtedy zachęcamy ich do odwiedzenia naszego lokalu i skorzystania z promocji.
Zaczerpnąłem informacji w bliskich szkołach czy w tych godzinach w których obowiązuje promocja zauważyli spadek frekwencji obecności wśród uczniów. Żadna z szkół nie odnotowała takich zachowań.
Nazwa promocji «Pizza Wagarowicza» ma na celu przykuciu uwagi konsumenta.
Zarzucono mi również, że reklama znajduję się w odległości 100 m od pobliskich szkół.
Obie szkoły znajdują się w promieniu 240 m i 300 m.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w reklamie treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zalecił reklamodawcom, aby z uwagi na ogólnodostępność swoich reklam z większą ostrożnością i wrażliwością dobierali treść przekazu reklamowego w reklamach zewnętrznych.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.