Uchwała Nr ZO 23/19/15u w sprawie reklamy internetowej Euro-net Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 23/19/15u

z dnia 21 lutego 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

K/213/18

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,

2) Jarosław Kończak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/213/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/213/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa akcji promocyjnej o nazwie „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy dostępnej na portalu www.oleole.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Euro-net Sp. z o. o. jest organizatorem akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy”. Akcja ma dwie formy. Po pierwsze klient chcący dokonać zakupu na portalu oleole.pl jest zapewniony o tym, że jeżeli ten sam produkt można kupić w niższej cenie w innym sklepie, to po poinformowaniu o tym organizatora będzie mógł kupić produkt na portalu oleole w promocyjnej, korzystniejszej cenie. Po drugie, jeżeli produkt został już zakupiony, organizator obiecuje klientowi kod rabatowy o wartości różnicy ceny między produktami.

Jednocześnie akcja promocyjna nie sugeruje klientowi licznych ograniczeń jakim jest poddana. Chodzi zarówno o sklepy, które są brane pod uwagę przy porównywaniu ceny (zaledwie 10 podmiotów) oraz o samą formę sprzedaży danego produktu (np. tylko produkty w opcji z dostawą do domu w terminie do 3 dni).

Opisywana akcja promocyjna wprowadza więc klientów w błąd co do jej rzeczywistego zakresu, przez co stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Błąd polega na tym, że klient może uznać, że ma możliwość porównania ceny produktu oferowanego przez dowolny sklep. Dodatkowo nawet przy ograniczeniu się do podanej listy, może nie zwrócić uwagi na bardzo szczegółowe specyfikacje organizatora co do formy oferowania produktu u konkurencji.

Forma akcji promocyjnej zwiększyła swoją atrakcyjność wśród klientów, poprzez przekaz niezgodny ze stanem rzeczywistym. Dlatego też należy uznać to działanie za naruszenie Kodeksu Etyki Reklamy. – pisownia oryginalna

„Uzupełnienie skargi K/213/18

Biuro Rady Reklamy: „(…) Uprzejmie proszę o przesłanie regulaminu promocji, której dotyczy skarżona reklama.”

Konsument: „Szanowni Państwo,

Dziękuję za wiadomość.

Uprzejmie informuję, że na stronie www.oleole.pl nie znajduje się odrębny dokument w postaci regulaminu promocji “Gwarancja najniższej ceny albo zwrot różnicy”. Prowadzi to do wątpliwości czy regulamin taki w ogóle istnieje, co stanowi samoistną okoliczność alarmującą. Jeżeli regulamin został stworzony, Euro-net udostępniło go w sposób uniemożliwiający swobodne dotarcie do niego konsumentom.

Niekorzystne warunki promocji, o których mowa w skardze, zostały wskazane w informacjach szczegółowych na temat promocji, dostępnych na stronie

internetowej https://www.oleole.pl/cms/gwarancia-nainizszei-ceny.bhtml?link=belka. W załączeniu przesyłam zapis ekranu zawierający te informacje.”

Biuro Rady Reklamy: „(…)decyzją arbitra-referenta skarga o sygn. K/213/18 wymaga ponownego uzupełnienia o niezbędne informacje (…).

Uprzejmie proszę o uzupełnienie informacji w kwestii naruszenia przez reklamę art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy – proszę doprecyzować czego konkretnie dotyczy ten zarzut.”

Konsument: „Szanowni Państwo,

Dziękuję za wiadomość.

Niniejszym wyjaśniam, iż reklama akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” będąca przedmiotem skargi o sygnaturze K/213/18 narusza art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ wprowadza ona odbiorców w błąd co do rzeczywistego zakresu reklamowanej promocji.

Hasło „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy”, które zostało wyeksponowane na materiałach reklamowych przekazanych Radzie Reklamy, jednoznacznie sugeruje, że w sklepie oleole.pl oferowane są produkty w najniższych cenach na rynku. Nie zawiera ono jakichkolwiek zastrzeżeń ani dodatkowych warunków. Odbiorcy otrzymują jasny komunikat, że w żadnym innym sklepie nie odnajdą tańszych produktów.

W rzeczywistości promocja poddana jest licznym ograniczeniom, zastrzeżonym w zasadach promocji. Bliżej zostały one omówione w skardze. W tym miejscu należy zaś w szczególności przypomnieć, że „gwarancja najniższych cen” była zapewniona jedynie w porównaniu z kilkoma sklepami internetowymi.

Wprowadzenie w błąd polega na tym, że odbiorca reklamy, który zetknął się z hasłem „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” może oczekiwać, że może skorzystać z reklamowanej promocji jeśli w jakimkolwiek sklepie odnajdzie dany produkt w cenie niższej niż w sklepie oleole.pl, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń. Tymczasem, skorzystanie z promocji jest możliwe jedynie jeśli dany produkt: 1) oferowany jest w niższej cenie przez któryś ze sklepów z bardzo wąskiej grupy określonej przez organizatora promocji i 2) spełnia rygorystyczne kryteria sformułowane w zasadach promocji.

Przedmiotowa reklama sugeruje, że zakres promocji jest niezwykle szeroki, podczas gdy w rzeczywistości ma ona charakter wyjątkowo wybiórczy. Działanie takie należy uznać za wprowadzenie odbiorców reklamy w błąd.

Na marginesie wskazuję, iż katalog okoliczności co do których reklama można wprowadzać w błąd, określony w art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy jest otwarty. W związku z tym należy uznać, że naruszenie art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy może nastąpić również poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności, która nie została wprost wskazana w tym artykule.”

Biuro Rady Reklamy: „(…) Uprzejmie dziękuję za wyjaśnienie do skargi o sygn. K/215/18. Skarga jednak, w opinii arbitra-referenta, nadal wymaga doprecyzowania. Poniżej przesyłam treść art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Proszę o uzupełnienie informacji poprzez wskazanie konkretnego podpunktu, który Pani zdaniem został naruszony .

Art. 10

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a)    istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

b)   wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

c)    warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;

d)    warunków gwarancji;

e)    praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele;

f)    urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;

g)    zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne.”

Konsument: „Dzień dobry,

Dziękuję za wiadomość.

Na wstępie chciałabym ponownie podkreślić, że art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy posługuje się sformułowaniem „w szczególności”, co oznacza, że wprowadzenie w błąd może dotyczyć również okoliczności, które nie zostały wyraźnie wymienione w tym artykule. W nadesłanej skardze, jak również w wyjaśnieniach wskazywałam, że reklama akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” wprowadza w błąd co do rzeczywistego zakresu tej akcji.

Na marginesie należy zauważyć, że również z Regulaminu Rozpatrywania Skarg nie wynika obowiązek wskazania okoliczności wprowadzającej w błąd, wyraźnie wymienionej w art. 10 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy. W formularzach skarg znajduje się zaś jedynie ogólny wymóg opisania „na czym wprowadzenie w błąd polega”.

Niezależnie od tego, w celu usprawnienia rozpatrzenia skargi, niniejszym chciałabym doprecyzować, że skarżona reklama wprowadza odbiorców w błąd co do istotnej cechy reklamowanej akcji promocyjnej, jaką jest jej zakres. Narusza zatem art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zakres akcji promocyjnej (rozumiany w szczególności jako katalog produktów objętych promocją)

powinien być uznany za istotną cechę akcji promocyjnej, obok takich cech jak warunki skorzystania z promocji czy czas jej trwania.

W toku dotychczasowej korespondencji wykazałam, że skarżona reklama wprowadza w błąd co omawianej istotnej cechy akcji promocyjnej – jej zakresu. Reklama sugeruje bowiem, że klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji jeśli tylko wykażą, że jakikolwiek produkt oferowany przez sklep oleole.pl, można odnaleźć w niższej cenie w jakimkolwiek innym sklepie. Jednakże, dopiero zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami promocji pozwala na rozczarowujące stwierdzenie, że jej zakres jest w rzeczywistości dużo węższy, niż wynika to z reklamy:

a)    Wbrew reklamie, w ramach promocji porównywane są ceny tylko niektórych produktów (tj. produktów dostępnych w sklepie internetowym konkurenta w opcji z dostawą do domu w ściśle określonym terminie). Odbiorcy reklamy wprowadzeni zostali w błąd co do katalogu produktów objętych promocją. Katalog produktów objętych promocją wyznacza zaś niewątpliwie zakres reklamowanej akcji promocyjnej, który jest jej istotną cechą.

b)   Porównanie umożliwiające skorzystanie z promocji dotyczy ofert jedynie kilku sklepów konkurencyjnych. Reklama promocji w żaden sposób nie zwraca uwagi na to daleko idące ograniczenie. Odbiorcy reklamy wprowadzeni zostali w błąd co do kręgu sklepów, których oferty porównywane są do oferty oleole.pl. Krąg sklepów, których oferty porównywane są w ramach promocji do oferty sklepu oleole.pl wyznacza zaś niewątpliwie zakres reklamowanej akcji promocyjnej, który jest jej istotną cechą.

Podsumowując, skarżona reklama wprowadza odbiorców w błąd co do istotnej cechy reklamowanej akcji promocyjnej (art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Reklamy). Istotną cechą, której dotyczy wprowadzenie w błąd jest zakres reklamowanej akcji promocyjnej. Zakres reklamowanej akcji promocyjnej wyznaczany jest w niniejszym przypadku przez:

1.    Katalog produktów objętych reklamowaną akcją promocyjną.

2.    Katalog sklepów, których oferty porównywane są do oferty sklepu oleole.pl w ramach reklamowanej akcji promocyjnej.

Reklama wprowadza w błąd w odniesieniu do obydwu ważnych elementów wyznaczających zakres reklamowanej akcji promocyjnej. Skoro zakres akcji promocyjnej stanowi jej istotną cechę należy uznać, że reklama w oczywisty sposób narusza art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Reklamy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.” – pisownia oryginalna

 

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

 

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu mojego Mocodawcy, Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Skarżony), odpis pełnomocnictwa w załączeniu, wobec zawiadomienia Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy datowanego na 9 stycznia 2019 r., o skardze konsumenta przeciwko Skarżonemu, realizując przysługujące Skarżonemu uprawnienie do ustosunkowania się co do treści skarg konsumenckiej, wnoszę o:

– oddalenie w całości skargi konsumenckiej z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018 r. (Kodeks), w szczególności art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt a).

 

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, co następuje:

[Podstawy prawne wniosku o oddalenie skargi]

Ogólne, powszechnie wiążące zasady reklamowania produktów określone są w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. ze zm., (dalej: u.z.n.k.). Wprowadza ona do prawa polskiego pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji którego dopuszcza się przedsiębiorca reklamujący swoje towary czy usługi ewentualnie agencja reklamowa, która reklamę wykonała. W świetle u.z.n.k, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

a.       reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

b.       reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

c.       reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

d.       wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

e.       reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Ponadto, zasady dotyczące reklamy zostały precyzyjnie uregulowane przez Radę Reklamy w Kodeksie Etyki Reklamy z dnia 10 marca 2014 r. (dalej: Kodeks). W ocenie skarżącego znaczenie mają następujące uregulowania Kodeksu, tj.:

art. 10 ust 1. a)

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

art. 2 ust 1

1.Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

[brak zastosowania art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu]

Już na wstępie odpowiedzi stwierdzić należy jednoznacznie, że art. 10 ust 1. a) nie powinien mieć w niniejszej sprawie zastosowania, albowiem niemożliwe było wprowadzenie w błąd co do istotnych cech, w tym zołaściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu, ponieważ komunikacja programu promocyjnego nazwa „Giuarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” na stronie www.ołeole.pl/cms/gwaranc j a-naj nizszej -ceny .bhtml:

i)        nie dotyczy reklamy „produktu” opisanego w art. 10 ust. 1 pkt a), a komunikacji programu porównawczego ceny produktów na www.oleole.pl z innymi sklepami internetowymi wymienionymi w programie „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” na stronie www.oleole.pl/cms/gwarancja- najnizszej-ceny.bhtmk tj. mediaexpert.pl, mediamarkt.pl, komputronik.pl, x-kom.pl, morele.net, neonet.pl, neo24.pl, avans.pl, electro.pl. redcoon.pl i dopiero możliwości zaoferowania wyrównania dla klienta ceny wybranego produktu i kolejnych 2% rabatu od zgłoszonej przez klienta najniższej ceny, którą oferują porównywane sklepy internetowe konkurentów.

ii)       nazwa programu promocyjnego porównującego ceny: „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” nie jest samodzielnie komunikowana na stronie www.oleole.pl a jest dostępna łącznie w pełni opisanymi zasadami i wyłączeniami na wskazanej przez samego skarżącego stronie internetowej www.oleole.pl/cms/gwarancja-najnizszej-ceny.bhtml

Wobec powyższego dalsza analiza naruszenia przepisów Kodeksu i powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu jest bezprzedmiotowa.

[brak naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu]

„Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” jest szczegółowo opisana na przywołanej powyżej stronie internetowej: www.oleole.pl/cms/gwarancja-najnizszej-ceny.bhtml. Przedmiotowa strona z opisanymi zasadami skorzystania z „Gwarancji najniższej ceny” i hasło są ze sobą integralnie związane, albowiem „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” nie jest używana jako samodzielne hasło reklamowe, a jako nazwa programu będąca nagłówkiem szczegółowych zasad opisanych na stronie: www.oleole.pl/cms/gwarancja-najnizszej-ceny.bhtml.

Oto szczegółowe zasady działania „Gwarancji najniżej ceny lub zwrotu różnicy” opisane na stronie internetowej komunikowanej łącznie z jej nazwą:

O co chodzi iv gwarancji najniższej ceny?

jeśli znajdziesz w oleole.pl produkt, który w tym samym czasie w sklepach internetowych naszych konkurentów jest dostępny w niższej cenie, zgłoś się do nas po rabat (tel. 812 812 812 lub przez formularz poniżej).

Z przyjemnością wyrównamy dla Ciebie cenę i dołożymy kolejne 2% rabatu od zgłoszonej przez Ciebie najniższej ceny, którą oferują porównywane sklepy internetowe naszych konkurentów.

Gwarancja najniższej ceny dotyczy wyłącznie poniższych sklepów internetowych:

•        mediaexpert.pl

•        mediamarkt.pl

•        komputronik.pl

•        x-kom.pl

•        morele.net

•        neonet.pl » neo24.pl

•        avans.pl

•        electro.pl

•        redcoon.pl

OK, to jak to działa w praktyce?

Najlepiej będzie pokazać na przykładzie:

–        cena produktu w oleole.pl = 2000 zł

–        cena identycznego produktu w sklepie konkurenta = 1900 zł

–        nowa cena oleole.pl specjalnie dla Ciebie = 1900 zł – 2% = 1862 zł

A co jeśli już kupiłem u Was swój produkt?

Jeśli cena produktu, który kupiłeś w oleole.pl, zostanie obniżona w naszym sklepie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia, otrzymasz od nas kod rabatowy o wartości różnicy pomiędzy tymi cenami.

Kilka informacji, które powinieneś wiedzieć:

•        Porównujemy:

•        nasze ceny wyłącznie do cen sklepów internetowych wymienionych powyżej, również do cen obniżonych w tych sklepach za pomocą kodów rabatowych;

•        wyłącznie ceny produktów, bez usług dodatkowych, dodatkowych bonusów, promocji, narzędzi takich jak karty podarunkowe, programy lojalnościowe;

•        produkty identyczne z naszymi iv sklepie internetowym konkurenta;

•        produkty dostępne w sklepie internetowym konkurenta w opcji z dostawą do domu – maksymalnie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia;

•        ceny produktu w sklepie internetowym konkurenta, które nie zostały obniżone warunkowo, np.: jako część promocji, w której cena jednego produktu zależna jest od zakupu innego produktu.

•        Klient może skorzystać z gwarancji maksymalnie na jedną sztukę tego samego produktu dziennie.

•        Ceny obniżonej poprzez gwarancję nie można łączyć ze stosowanymi w naszym sklepie kodami rabatowymi.

•        Gwarancja nie dotyczy produktów outletowych, powystawowych czy ekspozycyjnych oraz wykonanych na indywidualne zamówienie.

•        Oferta, którą przygotujemy, jest ważna dla klienta przez 3 dni robocze od daty jej złożenia.

Ponadto na stronie znajduje się odpowiedni formularz kontaktowy do wypełnienia metodą online a także numer telefonu do dokonywania zgłoszeń drogą telefoniczną.

Nawet gdyby pominąć fakt, że akcja „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” nie jest reklamą, to mechanika działania programu jest opisana w sposób precyzyjny w jednym miejscu i dokładnie wymienia wszelkie warunki na jakich spółka oferuje możliwość uzyskania niższych cen produktów od precyzyjnie oraz enumeratywnie wymienionych konkurentów.

[brak zastosowania Kodeksu Etyki Reklamy]

Niezależnie od powyższego. Skarżona zauważa, że „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” nie jest reklamą, albowiem stosownie do art. 3 Kodeksu:

a) reklama – jest to (przyp. mój) przekaz zawierający w szczególności informację lub wypowiedź, zwłaszcza odpłatny lub za wynagrodzeniem w innej formie, towarzyszący czyjejkolwiek działalności, mający na celu zwiększenie zbytu produktów, inną formę korzystania z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do odbiorców za pomocą marketingu bezpośredniego lub sponsoring.

Tymczasem „Gwarancja najniższej ceny lub zwrot różnicy” jest po prostu programem dla klientów sklepu internetowego www.oleole.pl. a nie reklamą. Skarżący natomiast stosuje absurdalną argumentację, która powodowałaby, że np. każde zasady podobnego programu należałoby uznać za wprowadzające w błąd gdy

sama nazwa programu, nieużywana samodzielnie w reklamie, nie zawiera wszelkich jej warunków.

Mając na uwadze powyższą argumentację, skarga w przedmiotowej sprawie jest bezzasadna.

Wobec powyższych argumentów wnoszę jak na wstępie.

Korespondencję w sprawie proszę kierować na adres wskazany w stopce pierwszej strony niniejszego pisma.”– pisownia oryginalna.

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama  była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie wprowadzania odbiorców w błąd co do istotnych cech w tym właściwości reklamowanej promocji sprzedaży.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.