Uchwała Nr ZO 24/07 w sprawie reklamy firmy Telekomunikacja Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 24/07 

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

Zespołu Orzekającego 

w sprawie sygn. Akt:

K/64/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Kowalewski – przewodniczący;
2) Marek Janicki – członek,
3) Wojciech Tomczak – członek

na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/64/07, złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko TP S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

przyjąć stanowisko, że w reklamie Neostrady TP, w najbliższym możliwie terminie, powinny zostać wprowadzone przez Skarżonego zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy. Zmiana powinna polegać na umieszczeniu znaku „gwiazdki” (odesłania do dodatkowych objaśnień) przy pojawiającej się w reklamie informacji o cenie Neostrady TP 1 MB (od 28 zł).

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/64/07.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna Neostrady TP 1 MB. Reklama zawiera informację o cenie Neostrady TP 1 MB od 28 zł.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że reklama niezgodnie z prawdą informuje o możliwości zakupu Neostrady TP 1 MB za 28 zł.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”. oraz za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi iż reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności. Arbiter-referent wniósł o uznanie, że w reklamie nie została zawarta informacja na temat rzeczywistej ceny usługi, ponieważ cena 28 zł obowiązuje tylko przez pierwszych 6 miesięcy, a przez kolejne 30 miesięcy cena Neostrady 1 MB wynosi już 56 zł. Ponieważ warunkiem skorzystania w ciągu 6 miesięcy z promocyjnej ceny 28 zł, jest opłacanie przez kolejne 30 miesięcy abonamentu w wysokości 56 zł, w rzeczywistości nie ma więc możliwości zakupu usługi Neostrady w cenie „od 28 zł”.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę. Jego przedstawiciel nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza art. 8 oraz art. 10 ust. 1b) Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ nie zawiera żadnej formy odesłania (np. w formie gwiazdki) do dalszych informacji przy prezentacji oferty: Neostrada TP 1MB od 28 zł. Informacja o cenie „od 28 zł” podana bez wyraźnego odesłania do informacji dodatkowych wprowadza klienta w błąd, gdyż nie jest możliwy zakup oferowanego serwisu w podanej cenie bez zakupu tegoż w wyższej cenie na dodatkowy okres. Należy uznać, że fakt umieszczenia przypisów w powszechnie przyjętej formie gwiazdki (będących integralną częścią reklamy) jest wyraźnym sygnałem dla odbiorcy, że występują dodatkowe, specyficzne uwagi dotyczące treści opatrzonej przypisami. Odniesienie się do istnienia tych dodatkowych uwarunkowań stanowi o prawidłowej interpretacji treści. W przypadku reklamy Neostrady TP 1 MB od 28 zł, poprzez brak takiego sygnału („gwiazdki”), stanowiącego wyraźne odesłanie do informacji dodatkowych można mówić o wprowadzeniu w błąd odbiorcy poprzez zaniechanie podania prawdziwych warunków zakupu usługi. Gwiazdka ma wskazywać na uwagi, które reklamodawca zawarł w swoim przekazie. Zespół Orzekający uznał więc za niezbędne takie uzupełnienie reklamy, by zawierała ona bezpośrednie odniesienie do dodatkowych informacji dotyczących oferty, co umożliwiłoby prawidłowy odbiór całości przekazu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.