Uchwała Nr ZO 24/11 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 24/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/161/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Melania Popiel — członek,

na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/161/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/161/10.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktów dostępnych w sieci Media Markt pt. Zdrada.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł: „reklama pokazuje scenkę, gdy mąż po 5 godzinach przychodzi do domu i przynosi choinkę zapachowa (prawdopodobnie zamiast zwyczajnej choinki i innych zakupów). W glosie mężczyzny wyraźnie słychać ze jest pod wpływem alkoholu zona krzyczy mniej więcej: Zbyszek piec godzin cie nie było a przyniosłeś choinkę zapachowa??? Komentarz: Nie rob sceny liczą się świąteczne ceny. 2 mln rodzin w Polsce cierpi z powodu problemu alkoholowego jednego z członków. Święta Bożego Narodzenia są bardzo trudnym czasem, ponieważ zamiast kolacji choinki i prezentów jest często przepita pensja, awantura i strach. Uważam ze robienie sobie z tego żartów i reklamy tego typu jest wysoce nieetyczne, ponieważ dotyka właśnie tych rodzin, które cierpią z powodu faktu iż pijany tatuś wraca z niczym i bez pieniędzy. Szczególnie bolesne jest to dla dzieci, które słysząc te reklamę już antycypują zdarzenia, które maja miejsce przy okazji nie tylko świąt, ale wszelkich uroczystości.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający dopatrzył się również naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama propaguje zachowania, które nie są akceptowane społecznie.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie powinna utrwalać złych wzorców i stereotypów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.