Uchwała Nr ZO 24/13 w sprawie reklamy firmy Nestlé Polska S.A.

Uchwała Nr ZO 24/13 z dnia 5 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/153/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk — przewodniczący,
2) Marta Macke — członek,
3) Przemysław Częstochowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/153/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/153/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu pomysł na… Papirus Winiary, zawierająca hasło „i tak jak lubi mama, smaży się już bez dodawania tłuszczu”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Szanowni Państwo, reklama sugeruję, że produkt umożliwi przygotowanie potrawy “bez tłuszczu”. W reklamie padają sformułowania “Bez dodatku tłuszczu, tak jak lubi mama”. Tymczasem jest to majstersztyk marketingowy – konsument nie musi niby dodawać tłuszczu, bo ten papirus jest już cały nasączony utwardzanymi tłuszczami roślinnymi, czyli najgorszym i najbardziej niezdrowym rodzajem tłuszczu. Ja co prawda nie kupuję takich produktów, ale na portalu facebook winiary się bardzo intensywnie reklamuje. Weszłam na ich profil i byłam zaniepokojona tym, że ludzie na prawdę myślą, że produkt ten jest dietetyczny, zdrowszy. Dla przykładu w komentarzach, na samym dole możemy przeczytać odpowiedź firmy, twierdzącą, że “W 150g gotowego produktu Pomysł na… PAPIRUS znajduje się 1g nasyconych kwasów tłuszczowych co stanowi 5% Wskazanego Dziennego Spożycia dla osoby dorosłej.” Jest to jawne manipulowanie faktami, bo ŻADEN dietetyk nie ujmuje utwardzanych tłuszczów roślinnych (tego przemysłowego odpadu, zapychającego żyły blaszką miażdżycową o wiele gorzej niż smalec, mających działanie pronowotworowe)w zalecanych normach dziennego spożycia tłuszczów. O nich zazwyczaj mówi się jedynie w kategoriach całkowitego wyeliminowania ich z diety. Moim zdaniem nie jest to etyczne postępowanie. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151259082006197&set=a.396040721196.192517.395861566196&type=1 Zachęcam też do zapoznania się z całością forum, bo potwierdzi to moje słowa, że ludzie na prawdę uważają, że potrawa nie będzie zawierała tłuszczu. Dodatkowo na profilu są linki do tych samych reklam, które lecą w tv, bo ja nie pamiętam dokładnie o której ta reklama była. Ona leci bardzo często na wielu kanałach.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę konsumencką, która wpłynęła do Biura Rady Reklamy i dotyczy komunikacji produktu WINIARY Pomysł na… Papirus, przesłaną do Nestlé Polska S.A w dn. 21 listopada 2012, Skarżony przekazał swoje stanowisko.

Na wstępie, odwołując się do swoich wewnętrznych zasad komunikacyjnych, Skarżony zapewnił, że jego naczelnym priorytetem jest pełne i odpowiedzialne informowanie konsumentów o jego produktach umożliwiające dokonywanie przez nich świadomych wyborów.

Skarżony wyjaśnił, że celem reklamy było przedstawienie nowego produktu WINIARY Pomysł na… Papirus, który umożliwia smażenie mięsa na patelni bez konieczności dodawania tłuszczu. Stąd też podkreślanie przez lektora w tekście reklamy: „… tak jak lubi mama, smaży się już bez dodawania tłuszczu” oraz na zakończenie reklamy „Nowy pomysł na smażenie”, bo właśnie to jest cechą wyróżniającą produkt w porównaniu do klasycznych metod przygotowania mięsa na patelni.

Skarżony zaznaczył, że treść przywołana przez osobę składającą ww. skargę nie jest więc w pełni zgodna z rzeczywistym tekstem reklamy, a sposób, w jaki ta treść została błędnie przytoczona może prowadzić do jej niewłaściwego zrozumienia.

Skarżony poinformował, że w reklamie nie skupiał się na wyjaśnianiu szczegółowo co znajduje się w produkcie, gdyż pełna informacja o składnikach podana jest na opakowaniu wszystkich produktów, zgodnie z przepisami o znakowaniu żywności, które to stanowi źródło tego typu informacji.

Komunikacja z konsumentami produktu WINIARY Pomysł na… Papirus prowadzona na profilu marki WINIARY w serwisie Facebook , może tylko potwierdzać, iż komunikuje się w przejrzysty sposób i prowadzimy otwarty dialog z naszymi konsumentami. Rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania, bądź komentarze były publikowane w możliwie najkrótszym czasie. Skarżony zapewnił również, że Konsumenci nie zgłaszali tego typu zażaleń bezpośrednio do firmy wykorzystując inne źródła kontaktu (telefon czy pocztę elektroniczną).

Jednakże rozumiejąc nieliczne wątpliwości konsumentów zgłaszane przez serwis Facebook i chcąc zachować absolutną pewność, iż konsument zrozumie przekaz zgodnie z intencją reklamodawcy, Skarżony poinformował, że przy kolejnych kampaniach zmodyfikuje tekst lektorski tak, aby jednoznacznie z niego wynikało, iż dodatek tłuszczu w produkcie umożliwia smażenie już bez potrzeby dodawania tłuszczu na patelnie.

Do powyższego wyjaśnienia Skarżony dołączył tekst lektorski oraz samą reklamę.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama nie komunikuje, że produkt nie zawiera tłuszczu, dlatego nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie narusza dobrych obyczajów.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który po otrzymaniu skargi zmodyfikował reklamę, aby przekaz był pełny uzupełniając komunikację reklamową o informacje o składnikach produktu, by jednoznacznie wynikało, iż dodatek tłuszczu w produkcie umożliwia smażenie już bez potrzeby dodawania tłuszczu na patelnie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.