Uchwała Nr ZO 24/16 w sprawie reklamy firmy Żabka Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 24/16
z dnia 9 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/184/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/184/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie marketingu bezpośredniego firmy Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/184/15.
Przedmiotem skargi była reklama w formie marketingu bezpośredniego – ulotka reklamowa usługi cash back zwanej w sklepach Żabka „Żabkomatem”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
produkt: Żabkomat
opis reklamy: W załączniku przesyłam zeskanowane obie strony z ulotki sieci Żabka. Na pierwszej stronie jest obraz łudząco podobny do 100 zł.
Podana data i czas jest orientacyjny – miałem to wysłać już jakiś czas temu, ale dopiero dziś znowu wpadł mi ten papierek w ręce.
Treść skargi: Patrząc na pierwszą stronę już kilka razy nabrałem się, że to prawdziwe 100 zł, bo nawet rozmiar jest bardzo podobny. Dopiero obracając na drugą stronę można poznać, że to nie jest prawda. Słowo “REKLAMA” widniejące na pierwszej stronie jest na pierwszy rzut oka nieczytelne i nawet można niechcący “zapłacić” takim papierkiem. To chyba nie jest legalne?
Proszę o interwencję.“.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
Działając w imieniu spółki Żabka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), z powołaniem na udzielone mi pełnomocnictwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2016 r. niniejszym wyjaśniam i wskazuję jak poniżej.
Na wstępie pragnę podkreślić, że przedmiotowa reklama w żaden sposób nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności przywołanych artykułów 2 oraz 8 tego Kodeksu.
Celem akcji marketingowej Spółki było podniesienie świadomości usługi wypłacania gotówki w sklepach, tj. usługi cash back zwanej w sklepach Żabka „Żabkomatem”. Na jednej ze stron materiału reklamowego umieszczony został wizerunek banknotu, na drugiej z kolei informacja opisująca zasady przedmiotowej usługi. Przekaz marketingowy zawierał precyzyjną informację o zasadach usługi cash back, a całość służyła nie tylko rozpropagowaniu usługi w sklepach Żabka, ale także podniesieniu świadomości co do mechanizmu jej działania. Wizerunek banknotu został użyty w połączeniu z usługą pozostającą w ścisłym związku z pieniądzem.
Wykorzystywanie przez Spółkę wizerunku banknotu 100 zlotowego w materiale reklamowym propagującym usługę cash back w sklepach Żabka było przedmiotem postępowania prowadzonego przez Narodowy Bank Polski (sygn. akt DKP-WSI-KK-077-9/14-756/2014), które wykazało, że Spółka wykorzystuję wizerunek zgodnie z prawem, z poszanowaniem prawa autorskiego, a także innych regulacji prawnych.
Odnosząc się do treści skargi nie sposób uznać, że materiał reklamowy może być uznany za prawdziwy banknot. Wykazuje on szereg jednoznacznych różnic, które są oczywiste i nawet przy najmniejszej staranności odbiorca reklamy jest w stanie wykluczyć pomyłkę. Wśród najważniejszych różnic wskazać należy następujące elementy rozróżniające:
a) widoczne oznaczenie „REKLAMA” w prawym dolnym rogu materiału reklamowego;
b) na drugiej stronie znajduje się informacja opisująca zasady usługi cash back, i nie przypomina ona cech graficznych strony odwrotnej prawdziwego banknotu;
c) materiał z jakiego jest wykonana jest śliski, lakierowany, „ulotkowy” oraz gładki;
d) brak charakterystycznych cech banknotu (np. znak wodny, wypukłości);
e) również inny jest kolor materiału reklamowego oraz jest on większy.
Należy podkreślić, że w powszechnym wykorzystaniu w wielu instytucjach finansowych oraz podmiotach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe stosowane są w reklamie ulotki imitujące banknoty pieniężne. Nie sposób przyjąć, aby zachowanie Żabki Polska stanowiło swoistego rodzaju nowum na polskim a rynku, a zatem mogłoby postrzegane jako budujące obyczaj i wobec tego rozważane w kategoriach budowania dobrego lub złego standardu. Obyczaj wykorzystania banknotów w reklamie jest powszechnie akceptowalny, a przez to przeciętny konsument, a do takiego wzorca referują wszelkie normy adresowane do przedsiębiorców, nie tylko nie jest, lecz przede wszystkim nie może zostać wprowadzony w błąd. Spółka prowadzi akcję marketingową w sposób zgody z dobrymi obyczajami oraz z zasadami uczciwej konkurencji, jak również w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Reklama ta nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystuje też braku wiedzy czy doświadczenia. Forma graficzna zakwestionowanej przez konsumenta ulotki reklamowej nie pozostawia cienia wątpliwości, iż nie stanowi banknotu pieniężnego stanowiący środek płatniczy.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia wnoszę o oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie nadużywa zaufania oraz nie wykorzystuje braku wiedzy odbiorców reklamy.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.