Uchwała Nr ZO 24/17 w sprawie reklamy Małopolskiego Centrum Hipertermii

 

Uchwała Nr ZO 24/17

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

 K/144/16

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski  – przewodniczący,

2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/144/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Małopolskie Centrum Hipertermii z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust.1, art. 8 i art. 10 ust. 1a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/144/16.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu dożylna witamina C.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

Reklama jednoznacznie stwierdza, że witamina C niszczy raka co nie jest naukowo potwierdzone a tym samym jest wprowadzeniem w błąd odbiorcę reklamy” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na otrzymane od Państwa pismo informujące o wpłynięciu do Biura Rady Reklamy skargi dotyczącej reklamy Małopolskiego Centrum Hipertermii, przesyłamy wyjaśnienia.

Stwierdzenie „witamina C niszczy raka” jest sformułowane dosyć niefortunnie, jednak nie miało na celu wprowadzenia Odbiorcy w błąd czy też wykorzystywania jego braku wiedzy i doświadczenia. Temat cytotoksyczności witaminy C jest w Polsce jeszcze mało popularny, przez co rodzi wiele kontrowersji. Treść naszej reklamy oparliśmy na zagranicznych materiałach piśmienniczych, które przedstawiają szerokie spektrum właściwości kwasu askorbinowego, w tym przyczyniające się do apoptozy komórek nowotworowych.

Korzyści zdrowotne płynące z przyjmowania witaminy C w ramach profilaktyki zdrowia są wszystkim dobrze znane, bowiem witamina ta bierze udział w wielu różnorodnych procesach zachodzących w ludzkim organizmie. Coraz popularniejsze w Polsce staje się również przyjmowanie, przez Pacjentów chorych onkologicznie, wysokich dawek kwasu askorbinowego, które mogą stanowić jedną z terapii wspomagających tradycyjne metody lecznicze.

Witamina C jest silnym antyoksydantem, chroniącym struktury komórkowe i DNA przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Ponadto wzmacnia układ odpornościowy, który u Pacjentów chorujących na raka, jest bardzo osłabiony. Kwas askorbinowy trafiając do organizmu przekształca się w kwas dehydroaskorbinowy, który po „przetransportowaniu” do komórek nowotworowych z powrotem przekształca się w kwas askorbinowy. W trakcie tych procesów chemicznych, nie dochodzi do uszkodzeń komórek zdrowych, natomiast istnieje możliwość cytotoksycznego oddziaływania kwasu askorbinowego na komórki nowotworowe.

Załączniki:

1)       „Witamina C jako oręż w walce z rakiem” Jolanta Szymańska-Pasternak, Anna Janicka, Joanna Bober, Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2)       „IV Vitamin C Kills Cancer Cells” Dr. Julian Whitaker

3)       „Pharmacologic ascorbic aid concentrations selectively kill cancer cells: Action as a pro-drug to deliver hydrogen prooxide to tissues” Qi Cheen, Michael Graham Espey, Murali C. Krishna, James B. Mitchellm Christopher P. Corpe, Garry R. Buettner, Emily Shacter, Mark Levine

4)       „Intravenous Vitamin C – A Cancer Killer The FDA Wants Banned” Dave Michalovic

5)       „Vitamin C kills tumor cells with hard-to-treat mutation” Jocelyn Kaiser

6)       „How cancer cells and infections get destroyed by vitamin C” Naturalhealth365.com” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że reklama zawiera zbyt daleko idące hasło „Dożylna witamina C niszczy raka!”, które może wprowadzać odbiorców w błąd, ponieważ nie można jednoznacznie potwierdzić takiego działania.

Zespół Orzekający zwrócił również uwagę, że reklama nie była powadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej gdyż mogłaby nakłonić chorych do zaprzestania terapii /leczenia na rzecz stosowania dożylnej witaminy C, co mogłoby być ryzykowne dla zdrowia a nawet życia chorych na raka.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.