Uchwała Nr ZO 24/18 w sprawie reklamy internetowej TM Toys konkursu Schleich “Kolekcjonuj figurki”

Uchwała Nr ZO 24/18
z dnia 1 lutego 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/208/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Monika Masewicz – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/208/17 złożonej, na podstawie pkt 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej „TM Toys” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/208/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa konkursu Schleich opatrzona hasłem „Kolekcjonuj figurki!”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama w I ETAP zachęca do zakupu figurek i zbieranie naklejek do zakupu figurek za 1 grosz. II ETAP polegał na zrobieniu zdjęcia kolekcji , udostępnieniu i zbieraniu głosów na nagrody.
(Link do strony konkursu Schleich)
Niestety reklama II ETAP-u wprowadza w błąd mówi o dodaniu zdjęcia i zbieraniu głosów ,jak główny cel ,żeby zdobyć nagrody (safari, wycieczka do zoo Wrocław i Berlin) ,W regulaminie oczywiście na stronie 6 jest informacja ,że główne nagrody wybiera komisja z kreatywnych zdjęć, ale niestety nim przebrnie się przez regulamin firma zbiera darmowe udostępnienia na facebook-u, czyli reklamę, kosztem nieświadomych uczestników. Do tego poprawia sobie rozpoznawalność marki. Nie ma podstawowej informacji ,że zdjęcie ma być kreatywne( 90 % zdjęć to bardzo proste zdjęcia) ,a głosy są tylko potrzebne do nagrody pocieszenia (na marginesie 100 nagród pocieszenia ,a zakwalifikowało się do nagrody ok. 50 osób),Jak dla mnie jest to świadome wprowadzanie klientów w błąd, żeby tylko «poszło »jak najwięcej udostępnień. Nie przedstawia się zbierania głosów jako główny cel, jeżeli nic to nie daje do końcowego rozstrzygnięcia konkursu .Nawet firmie nie chciało się umieścić sławetnej gwiazdki z informacją, że głosy dotyczą tylko nagrody pocieszenia .Z mojego konta i moich znajomych post Schleicha został kilkadziesiąt razy udostępniany i kilkaset razy «laikowany». – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter – referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt a) i f) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
(…)
f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 56 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „1. Jeżeli promocja sprzedaży obejmuje konkurs, przed uczestnictwem konkursie i niezależnie od nabycia głównego produktu beneficjentowi należy, poza informacjami wskazanymi w art. 55, przekazać również poniższe informacje lub udostępniać mu je na żądanie:
a) kwalifikacje potrzebne do uczestniczenia w konkursie;
b) wszystkie znane promującemu koszty związane z uczestnictwem, a tam, gdzie to ma zastosowanie, również informacje o zastosowanych stawkach (np. przy połączeniach specjalnych);
c) liczbę, wartość i rodzaj nagród, które można wygrać oraz informację, czy możliwe jest otrzymanie równowartości pieniężnej;
d) w przypadku konkursu umiejętności, rodzaj tego konkursu i kryteria oceny wystąpień;
e) sposób wyłaniania zwycięzców i wyboru nagrody;
f) datę zamknięcia konkursu;
g) kiedy i w jaki sposób będą ogłoszone wyniki;
h) czy beneficjent będzie zobowiązany do zapłaty podatku od wygranej nagrody;
i) termin, w którym można odbierać nagrody;
j) w jaki sposób dobierani są jurorzy;
k) skład jury najpóźniej w momencie ogłoszenia wyników;
l) zamiar i zasady wykorzystania zwycięzców lub ich wystąpień w późniejszej działalności.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Występując w imieniu spółki pod firmą «TM Toys» sp. z o.o. – mając na uwadze Państwa pismo z dnia 18 grudnia 2017 r. – pragnę niniejszym wyjaśnić, co następuje.

Podkreślamy, że dokonaliśmy szczegółowej analizy wniesionej przeciwko nam skargi, jak i jej uzasadnienia, a także cytowanych przez Państwa fragmentów znajdujących się w Kodeksie Etyki Reklamy. W świetle przeprowadzonej przez nas analizy nie znajdujemy podstaw do stwierdzenia naruszenia przez reklamę jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i zapisów Kodeksu Etyki Reklamy.

Przede wszystkim zwracamy uwagę, że reklama, wobec której złożone zostało zawiadomienie do Państwa organizacji, nie wprowadza w błąd. Reklama ta jest zgodna z treścią regulaminu konkursu, który stanowi wyłączną podstawę do ubiegania się o przyznanie nagrody; przenosząc powyższe rozważania na grunt prawa cywilnego, konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne i nie sposób jest ustalać zasad związanych z wygraniem nagród inaczej niż poprzez treść Regulaminu. To w nim zawarte są wszelkie prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w konkursie (oczywiście obok przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających automatyczne zastosowanie). Uczestnik konkursu winien zapoznać się z nim przed wzięciem w nim udziału, zwłaszcza w kontekście znaczącej wartości nagród, jakie mogą być przyznane uczestnikowi konkursu.

Podkreślenia wymaga, że Regulamin nie jest w żaden sposób sprzeczny z treścią zakwestionowanej przez Skarżącego reklamy; po zapoznaniu się z treścią Regulaminu (co winno nastąpić jeszcze przed wzięciem udziału w konkursie), wszelkie użyte w treści reklamy sformułowania i zwroty będą jasne i niewprowadzające w błąd.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas powyższe wyjaśnienia są dla Państwa wystarczające i pozwolą na oddalenie wniesionej przeciwko nam skargi. Jednocześnie oświadczamy, że w razie dalszych pytań lub wątpliwości, udzielimy Państwu odpowiedzi na Państwa prośbę.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający stwierdził, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności, a sama reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku wiedzy.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż każdy uczestnik konkursu musiał potwierdzić, że przeczytał zasady konkursu opisane w regulaminie i je zaakceptował, dopiero wówczas mógł zarejestrować się w konkursie. Tym samym Zespół Orzekający uznał, że przekaz reklamowy nie wprowadza odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.