Uchwała Nr ZO 25/18 w sprawie reklamy internetowej marki Pampers

Uchwała Nr ZO 25/18
z dnia 21 lutego 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/07/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/07/18 złożonej, na podstawie pkt 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/07/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa marki Pampers.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Firma Pampers obiecuje w reklamie, że w zamian za rejestrację na stronie www.pampers.pl każdy zarejestrowany w przeciągu kilku dni otrzyma darmowe prezenty (19zł zniżki na zakup produktu + darmowe próbki produktów)
Producent pampersów Pampers od kilku miesięcy kusi reklamami obiecując (w zamian tylko za rejestrację na ich stronie) darmowymi prezentami.
Korzyści z rejestracji miały być następujące – 19zł zniżki na zakup produktu + darmowe próbki produktów.
Skuszona zachętą, zarejestrowałam się 18.10.2017 i do tej pory pomimo usilnych próśb i maili z mojej strony do tej pory nie otrzymałam ani zniżki, ani darmowych próbek.
Czytałam wpisy klientów w internecie, w tym m.in. na instagramie i wiem, że jest dużo więcej takich “oszukanych rodziców”, którzy zarejestrowali się, podali swoje dane osobowe i od tego czasu dostają reklamy, ale już bez próbek ani zniżkowych bonów. Z niektórymi osobami nawet udało mi się skontaktować, co potwierdziło mnie, że nie jestem «jedyna oszukana».
Pisałam wielokrotnie do tej firmy, początkowo odpowiadali na maile, ostatnio zaniechali wszelkiego kontaktu. Nie odpowiadają na maile, ani nie wysyłają obiecanych przy rejestracji prezentów.
Wygląda to tak, jakby kusili reklamą tylko po to, by otrzymać dane konsumentów, czyli poszerzyć swoją bazę danych konsumentów, by móc im wysyłać kolejne reklamy.
Od czasu rejestracji otrzymuję na maila reklamy od Procter & Gamble (nie tylko reklamy Pampersów, ale także przykładowo podpasek Always, które także są marką należącą do P&G). I to jest jedyny kontakt z firmą.
Załączam przykładowe screeny ze strony Pampers. Reklamy jednak pojawiają się w różnych miejscach w internecie i w różnej formie.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter – referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 55 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego: „Sposób prezentacji promocji sprzedaży musi pozwolić beneficjentom, zanim dokonają wymaganego zakupu, na uzyskanie informacji o jej zasadach, jeżeli mogą one wpłynąć na podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu. W szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, prezentacja powinna zawierać:
a) konkretne instrukcje, w jaki sposób można wziąć udział w promocji lub skorzystać z oferty promocyjnej, np. warunki otrzymania darmowych upominków lub premii;
b) ogólną charakterystykę oferowanych dodatkowych korzyści;
c) ograniczenia czasowe skorzystania z oferty promocyjnej;
d) wszelkie ograniczenia dotyczące obszaru geograficznego, wieku, ilości (liczby) rzeczy objętych promocją lub innych dostępnych dodatkowych korzyści albo innych ograniczeń ilościowych.
e) wartość oferowanych voucherów lub kuponów, jeżeli możliwe jest otrzymanie równowartości pieniężnej;
f) wydatki dodatkowe, włączając w to koszty spedycji, opłaty manipulacyjne, a także warunki płatności;
g) pełną nazwę i adres promującego, jak również adres, na który mogą być kierowane skargi, jeżeli jest inny niż adres promującego.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na skargę konsumenta dotyczącą reklamy internetowej marki Pampers wyjaśniamy co następuje.

Po pierwsze, wbrew twierdzeniom konsumenta, celem prowadzonej reklamy nie jest pozyskiwanie danych konsumentów i zamierzone niewywiązywanie się z obietnicy przekazania zniżki na produkty oraz darmowych próbek tych produktów. Pragniemy wyjaśnić, że według naszych danych 97 % rejestrujących się konsumentów otrzymuje od nas obiecywane w reklamie wyżej wymienione korzyści.

Po drugie, ustaliliśmy, że brak otrzymania przez skarżącego konsumenta, zniżki oraz próbek może wynikać z przyczyny braku podania pełnych danych przez konsumenta przy rejestracji lub z powodu błędu technicznego, polegającego na braku poprawnego zapisania się danych w systemie, co uniemożliwiło zrealizowanie przesyłki i wypełnienie naszej obietnicy reklamowej. Z uwagi na brak danych osobowych skarżącej nie jesteśmy w stanie ustalić, w tym konkretnym przypadku, dokładnej przyczyny.

Po trzecie, do wszystkich osób, które nie otrzymały zniżki i kuponu z powodu braku podania poprawnych danych lub z powodu braku ich poprawnego zapisania się w systemie, wysłaliśmy wiadomość z prośbą o ponowne podanie niezbędnych danych. Po otrzymaniu tych danych niezwłocznie dokonamy przesyłki.

Podsumowując, w skali całej akcji reklamowej, przypadek skarżącego ma charakter incydentalny. W braku danych osobowych skarżącego nie jesteśmy jednak w stanie ustalić konkretnej przyczyny braku zrealizowania obietnicy reklamowej. Jednocześnie, po uzyskaniu tych danych deklarujemy gotowość wysłania skarżącemu miesięcznego zapasu produktu Pampers w celu zadośćuczynienia zaistniałej sytuacji.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 55 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż przedmiotem oceny Komisji Etyki Reklamy jest wyłącznie przekaz reklamowy, a nie działalność reklamodawcy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.