Uchwała Nr ZO 26/18 w sprawie reklamy zewnętrznej zabiegów antycellulitowych Dorimed

Uchwała Nr ZO 26/18
z dnia 21 lutego 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/10/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/10/18 złożonej, na podstawie pkt 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Dorimed Dorota Weber z siedzibą w Lublinie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/10/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna zabiegów antycellulitowych.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Na reklamie reklamującej cellulit zamieszczone są 3 rozebrane od połowy gołe dziewczyny.
Reklama oburza, gdyż odbiorcą są również dzieci. Moim zdaniem narusza ona zasady etyczne, traktuje kobiety przedmiotowo i rozprasza kierowców.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku z rozpatrywaniem przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy skargi konsumenckiej z dnia 10.01.2018 r. na reklamę reklamującą zabiegi likwidacji cellulitu umieszczoną na bilbordzie na skrzyżowaniu ul. Zamojskiej z al. Unii Lubelskiej w Lublinie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo w załączeniu) w imieniu mandanta wnoszę o:
– oddalenie skargi w całości jako całkowicie bezzasadnej.

UZASADNIENIE

Odnosząc się do wskazanych przez arbitra referenta artykułów z Kodeksu Etyki Reklamy, które będą podstawą wydania opinii uprzejmie wyjaśniam;

Ad 1) W żadnym wypadku nie doszło do naruszenia art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym «działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji».
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż billboard wbrew twierdzeniom skargi nie zawiera wizerunku 3 rozebranych do połowy nagich kobiet. Na potwierdzenie powyższego faktu w załączeniu przedstawiam obraz billboardu będącego przedmiotem skargi. Jednoznacznie z obrazu wynika, iż treść reklamy nie zawiera zdjęcia o charakterze erotycznym, a jedynie przedstawia efekty zastosowania oferowanej usługi. Specyfika oferowanej usługi również uzasadnia charakter zamieszczonej reklamy. Należy jednoznacznie podkreślić, iż przedstawione na reklamie modelki posiadają bieliznę oraz reklama nie uwidocznia miejsc kobiecych intymnych.
Jednocześnie należy podkreślić, iż reklama została przygotowana przez profesjonalną agencję reklamową ROD mieszczącą się w Lublinie, a grafika została udostępniona ze strony https://www.shutterstock.com/pl zawierającej jedynie zdjęcia o charakterze reklamowym, nie zaś jak to twierdzi skarżący zdjęcia o charakterze erotycznym. W załączeniu oświadczenie agencji reklamowej przygotowującej przedmiotową reklamę.
Reasumując mandat zamieszczając przedmiotową reklamę wprost zastosował się do art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, reklama została przygotowana z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ad 2) Nie doszło również do naruszenia art. 32 w zw. art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy. Należy zauważyć, iż w pierwszej kolejności reklama nie była skierowana do dzieci i młodzieży. Postacie uwidocznione w treści reklamy obrazują tylko i wyłącznie efekty stosowanych zabiegów oferowanych przez firmę DORIMED Dorota Weber. Jak to już było wcześniej zostało wyjaśnione zdjęcia nie mają charakteru erotycznego oraz przedstawione na reklamie modelki posiadają bieliznę. Również nie są przedstawiane całe postacie modelek, a tylko i wyłącznie miejsca występowania u kobiet cellulitu. W żadnym wypadku obraz uwidoczniony w treści reklamy nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Wobec powyższych argumentów potwierdzonych stosownymi dowodami w imieniu reprezentowanej firmy DORIMED Dorota Weber wnoszę o oddalenie skargi w całości oraz wydanie stosownej opinii w tym zakresie.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że ukazanie w reklamie kobiecego ciała było uzasadnione specyfiką reklamowanego zabiegu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ani treści zagrażających ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców o uwzględnianie szerokiego spektrum odbiorców, zwłaszcza, gdy reklama jest powszechnie dostępna oraz o zachowanie szczególnej wrażliwości w przypadku korzystania z reklamy zewnętrznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.