Uchwała Nr ZO 26/19/17u w sprawie reklamy internetowej piwa Żywiec

Uchwała Nr ZO 26/19/17u 

z dnia 21 lutego 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/36/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,

2) Jarosław Kończak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/36/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Grupy Żywiec S.A.  z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

 

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/184/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa piwa marki Żywiec.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„miejsce emisji: Facebook, profil “Żywiec”

produkt: Piwo Żywiec

opis reklamy: Czerwona litera Ż na białym tle. Podpis “Tu się gra o Ż”.

Treść skargi: Reklama została opublikowana w momencie, kiedy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz walczył o życie. Tego dnia, kiedy internet wypełniony był informacjami o walce o życie prezydenta Adamowicza, uważam to za skandaliczny przykład celowego Real Time Marketing. Mniej więcej godzinę po publikacji reklamy prezydent Adamowicz zmarł. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na otrzymane Zawiadomienie, datowane na dzień 25 stycznia 2019 roku, w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturze KER/36/18 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy internetowej piwa Żywiec z użyciem hasła „Tu się gra o Ż” opublikowanej na portalu Facebook informujemy, że reklama dotyczyła rozpoczynającego się w dniu jej publikacji tj. 14 stycznia br. tenisowego turnieju Australian Open co potwierdza warstwa graficzna reklamy. Reklama miała na celu wsparcie polskich zawodników biorących udział w turnieju.

Publikacja reklamy została zaplanowana i zatwierdzona w dniu 11 stycznia br., tj. jeszcze przed wydarzeniami z Gdańska. Kilkanaście minut po otrzymaniu informacji o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Adamowicza zdecydowaliśmy o wstrzymaniu emisji reklamy.

Mając na względzie przedstawioną powyżej argumentację, nie powinno budzić wątpliwości, że skarga złożona przez Konsumenta jest bezzasadna i powinna zostać oddalona w całości.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona z należytą starannością.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści niezgodnych z dobrymi obyczajami.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.