Uchwała Nr ZO 27/13 w sprawie reklamy firmy Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua


Uchwała Nr ZO 27/13 z dnia 5 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/165/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk — przewodniczący,
2) Marta Macke — członek,
3) Przemysław Częstochowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/165/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua z siedzibą w Katowicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/165/12.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna szkoły języków obcych Profi-Lingua.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „olbrzymie twarze z obraźliwie wystawionymi językami, są powszechnie przyjętym gestem obraźliwym, chamskim i nieestetycznym. Także ze względu na wielkość plakatów i obraźliwy grymas na twarzach czuję się zniesmaczony obrażony i prześladowany nachalnością tych plakatów.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony odniósł się do treści skargi w dwóch podpunktach:
1. Wielkość plakatu jest standardową wielkością, jakich wiele na ulicach naszych miast, jest nisko, zatem subiektywne odczucie mieszkańca Krakowa może być tym spowodowane
2. Wystawione języki postaci na plakacie są śmieszne i zaczepne i odnoszą się do hasła reklamowego w języku (żargonie) naszej grupy docelowej – grupą są studenci

Skarżony poinformował, że robił proste badanie wśród swoich kursantów z zapytaniem o odbiór treści przekazu reklamowego.

Odbiór był pozytywny.

Czy twarze obrażają, są chamskie? Nieestetyczne?

Zdaniem Skarżonego, to bardzo subiektywne odczucie osoby Skarżącej i Skarżony pozostaje w przekonaniu, że bardzo odosobnione.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę pokazanie języka w kontekście użytego hasła „zapomniałeś języka w gębie”, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.