Uchwała Nr ZO 27/16 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 27/16
z dnia 16 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/180/15/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/180/15/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/180/15/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna produktu Erekton fast.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„opis reklamy: Para leży w łóżku przy zgaszonym świetle. Kobieta pyta czy mężczyzna śpi, on odpowiada, że nie – czeka na nią. Para przytula się w jednoznacznej pozycji.
Treść skargi: Szanowni Państwo,
Uważam, że wszystkie tego typu reklamy (oferujące środki na zwiększenie potencji u mężczyzn), bez względu na to czy są radiowe czy telewizyjne, nie powinny być emitowane przed godziną 22.
Reklamy są jednoznaczne i nie powinny być oglądane przez dzieci.
Bardzo proszę o rozpatrzenie mojej skargi.
Dziękuję i pozdrawiam.”. – pisownia oryginalna
„opis reklamy: Reklama przedstawia parę w łóżku, pod przykryciem; kobieta pyta mężczyznę, czy ją jeszcze kocha, on potwierdza. Ona zarzuca mu kłamstwo, mówiąc, że “nos mu rośnie jak u Pinokia”. Na co mężczyzna odpowiada, że to nie nos. Reklama kończy się okrzykiem zachwytu kobiety i tekstem reklamującym zalety produktu.
Treść skargi: Reklama nie epatuje seksualnością wprost, jednak jest atrakcyjna dla dzieci w warstwie, powiedzmy, tekstowej, poprzez odwołanie do Pinokia. Reklama jest emitowana w różnych godzinach, również południowych. Córka (9 lat) była bardzo zainteresowana reklamą, kiedy widziała ją ok. godziny 13:00 na jednym z kanałów TVN. Środki na potencję zdecydowanie nie powinny być reklamowane w takich godzinach. Dzieci (młodsze, jeszcze nie nastolatki) nie mają potrzeby dowiadywania się o problemach starszych (w domyśle) mężczyzn z erekcją.”. – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:
„W związku ze sprawą o sygnaturze akt K/180/15/01-02 dotyczącą reklamy suplementy diety Erekton Fast, przedstawiamy poniżej nasze stanowisko.
W opinii Spółki ww. reklama nie narusza żadnego z przepisów Kodeksu Etyki Reklamy. W szczególności reklama ta, ze względu na formę oraz wskazane przez skarżących czas oraz miejsce emisji nie jest skierowana do dzieci lub młodzieży. Tym samym dzieci nie mogą być odbiorcami tej reklamy ze względu na formę, miejsce i sposób prezentowania reklamy. Reklama nie była emitowana w sąsiedztwie jakiejkolwiek audycji dla dzieci ani nawet w czasie kiedy dzieci oglądają telewizję. Wskazany przez skarżących okres emisji to czas wieczorny po emisji wieczorynek oraz nie na kanałach telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci lub kanałach uniwersalnych. TVN24 jest kanałem informacyjnym, który nie emituje audycji dla dzieci w tym w szczególności filmów animowanych ani dobranocek. Odniesienie do wczesno popołudniowej emisji reklamy jest sprzeczne w podanym przez jednego ze skarżących czasem emisji (19:21). Tym nie mniej godzina 13.00 jest po pierwsze czasem bardzo niskiej oglądalności a po drugie nie jest czasem, w którym dzieci oglądają telewizję (zazwyczaj znajdują się wtedy w szkole lub w przedszkolu) w szczególności zaś program TVN24 wskazany przez skarżącego.
Należy dodać, że prezentowana reklama jest reklamą subtelną, niedosłowną i niebezpośrednią (jeden ze skarżących wskazuje, że nie epatuje ona seksualnością wprost). Nie jest też reklamą wulgarną ani wyzywającą. Nie nawołuje i nie zachęca do podjęcia aktywności seksualnej. Tym samym nie można jej zarzucić, że jest nieodpowiedzialna społecznie lub nieetyczna. Jest też oszczędna w warstwie wizualnej – nie przedstawia aktu erotycznego, nagości czy pozycji, które mogłyby być uznane za erotyczne. Posługuje się zawoalowanymi skojarzeniami, które są zrozumiałe jedynie dla osób dorosłych. W tym aspekcie bardzo różni się od innych tego typu reklam (np.: reklama Braveranu, gdzie animowana kobieta gładzi pierś a statek kosmiczny odwzorowujący wizerunek penisa (którym leci kobieta z partnerem) dokuje w otworze główką – Uchwała Nr ZO 11/16 z dnia 10 lutego 2016 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/171/15/01-03). Nie ukazano w niej zbliżeń na intymne części ciał, poruszania się w ponętny sposób czy zalotnych spojrzeń w obiektyw (Uchwała Nr ZO 131/15 z dnia 1 października 2015 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/102/15).
Reklama nie zawiera treści, które mogłyby być odbierane jako kierowane do dzieci. Tym samym nawet gdyby była kierowana do dzieci lub prezentowana w ten sposób, że jej odbiorcami mogły być dzieci jest mało prawdopodobne, aby dzieci zainteresowały się nią. Ze względu na niedosłowność wątpliwe jest także by dzieci zrozumiały reklamę w sposób zamierzony przez Spółkę. Tym samym nie ma ona potencjału zagrażającego psychicznemu czy moralnemu rozwojowi dzieci.
Odnosząc się do treści skarg należy zauważyć, że z reklamy nie wynika bezpośrednio, że reklamowany środek jest środkiem na zwiększenie potencji u mężczyzn. Sformułowanie takie w reklamie nie pada. Pozycja pary nie jest w reklamie szczegółowo ukazana (para jest przykryta). Trudno więc jest ją uznać za jednoznaczną. Kontekst reklamy jest zrozumiały wyłącznie dla osób dorosłych.
Odwołanie do Pinokia następuje jedynie w warstwie słownej jako część wypowiadanej frazy. Pinokio jest elementem kultury masowej i odwołania do tej postaci obecne są także w języku osób dorosłych. Postać ta nie jest sportretowana w reklamie. Przekaz reklamowy nie jest na niej oparły. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć gry słownej występującej w reklamie. W reklamie nie ma mowy o problemach starszych mężczyzn z erekcją. Jest to wyraźna nadinterpretacja związana z pomyleniem przez skarżącego reklamy Erektonu z zupełnie inną reklamą. Z reklamy nie wynika wprost, że reklamowany jest środek na potencję. Możliwość zrozumienia przekazu jest ograniczona wyłącznie do osób dorosłych. Ze skargi nie wynika też by dziecko skarżącego zrozumiało reklamę, co dowodzi braku zagrożenia dla rozwoju dziecka. Wskazano jedynie na zainteresowanie ze strony dziecka.
W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie skarg jako bezzasadnych.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżących.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży, była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.