Uchwała Nr ZO 27/19/18u reklamy internetowej Getin Noble Bank S.A.

Uchwała Nr ZO 27/19/18u

z dnia 13 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/29/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Maciej Korobacz – przewodniczący,

2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

3) Krystyna Jarosz – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/29/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

 

oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/29/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa konta w Getin Noble Bank S.A.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: Reklama Konta Proste Zasady.

Treść skargi: Reklama przedstawia konto którego oferta minęła ok 2 miesięcy temu.

Napis do kiedy jest ważna oferta jest mały i konsument może nie zauważyć go. Według mnie reklama wprowadza klienta w błąd. – pisownia oryginalna.

 

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (dalej: „Bank”), odpowiadając na Państwa Pismo z dnia 30 stycznia 2019 r. sygn. akt KER/29/19, dotyczące skargi na reklamę internetową Banku, która wpłynęła do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, niniejszym potwierdza, że wyraża wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Jednocześnie, mając na uwadze treść zgłoszenia będącego przedmiotem skargi, Bank wyjaśnia, co następuje.

W pierwszej kolejności Bank pragnie podkreślić, że dokłada wszelkich starań, aby przekazy marketingowe i informacyjne dotyczące oferty Banku, były rzetelne, przejrzyste i nie wprowadzały konsumentów w błąd. Tym samym Bank zapewnia, że czuwa nad treścią materiałów reklamowych, w tym na bieżąco aktualizuje ich treść – w szczególności w sytuacjach, kiedy reklamy dotyczą ofert z ograniczonym terminem obowiązywania.

W przypadkach, w których reklamy Banku prezentowane są na zewnętrznych portalach internetowych, Bank aktualizuje ich treści za pośrednictwem Domu Mediowego, z którym współpracuje. Dom Mediowy, każdorazowo po otrzymaniu od Banku informacji o zmianach, zobowiązany jest do rozesłania do reklamodawców aktualnych materiałów marketingowych z prośbą o ich zaimplementowanie.

Bank wyjaśnia, że reklama będąca przedmiotem skargi była prezentowana na zewnętrznym portalu internetowym (money.pl). W tym też przypadku, zgodnie za schematem opisanym powyżej, Bank w związku z decyzją o przedłużeniu oferty, przekazał do Domu Mediowego zmienione treści reklam i uzyskał potwierdzenie, że wszyscy wydawcy reklam otrzymali nowe grafiki.

Niezwłocznie po otrzymaniu Państwa pisma, Bank zwrócił się do Domu Mediowego z prośbą o odniesienie się do treści skargi, zaś Dom Mediowy przekazał prośbę Wydawcy (totalmoney.pl), odpowiedzialnemu za przekazanie materiałów reklamowych dalej, do emisji w serwisie money.pl. W wyjaśnieniach Wydawca przyznał, że otrzymał informację o zleceniu zmian, niemniej w wyniku błędu ludzkiego (błędu pracownika Wydawcy), zmieniona treść reklamy nie została przekazana do pracowników działu traffic spółki Wirtualna Polska, która to spółka jest wydawcą serwisu money.pl.

W załączeniu Bank przekazuje pisemne wyjaśnienia, jakie otrzymał od Wydawcy w związku zaistniałym incydentem.

Jednocześnie Bank potwierdza, że niezwłocznie po otrzymaniu Państwa Pisma błędna reklama została zaktualizowana na zlecenie Banku.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Banku nie ponosi on winy za zaistniała sytuację, albowiem dołożył należytej staranności, aby prezentowana konsumentom treść była aktualna tzn. przekazał zaktualizowane materiały marketingowe do Wydawcy oraz otrzymał potwierdzenie ich aktualizacji. W związku tym, zdaniem Banku, krzywdzące byłoby, aby to Bank ponosił negatywne konsekwencje błędu innego, co należy podkreślić – profesjonalnego – podmiotu.

W tym miejscu Bank dodatkowo wyjaśnia, że pomimo faktu, że w wyniku błędu pracownika Wydawcy na banerze prezentowana była niewłaściwa data obowiązywania oferty, to jednak Klient, w związku z decyzją Banku o wprowadzeniu kolejnej edycji promocji „Bonus za aktywność”, mógł w tym czasie (i nadal może) skorzystać oferty analogicznej jak ta, która obowiązywała w listopadzie ubiegłego roku. Co istotne, Klient po kliknięciu w banner, był przekierowywany do strony zawierającej aktualne informacje dotyczące oferty, tzn. właściwą datę jej obowiązywania (28.02.2018 r.) oraz pozostałe warunki, w tym oprocentowanie tożsame z tym prezentowanym na banerze.

Co się tyczy drugiego z zarzutów podnoszonych w treści skargi, a mianowicie zarzutu odnoszącego się do wielkości czcionki, którą zapisana była data końca obowiązywania oferty, w ocenie Banku zarzut ten należy uznać za całkowicie nieuzasadniony. Jak widać na załączonym do skargi zrzucie ekranu, czcionka z ww. informacją miała taki sam rozmiar jak treść tekstu prezentowanego na stronie money.pl. Co więcej, czcionka na banerze zawierającym reklamę Banku była prezentowana na kontrastowym tle oraz dla lepszej widoczności została dodatkowo pogrubiona. Zdaniem Banku nie ma więc możliwości, aby dla przeciętnego konsumenta, do którego każdorazowo należy odnosić przekaz reklamowy, kwestionowana treść była niewidoczna, a w konsekwencji nieczytelna.

Bank wyraża nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się dla Państwa wystarczające i wezmą je Państwo pod uwagę przy rozpatrywaniu skargi.

Załącznik – Oświadczenie spółki Totalmoney.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że promocja została przedłużona o kolejną edycję w której warunki promocji zostały utrzymane i uznał, że przedmiotowa reklama  była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców, ani też wykorzystywania ich  braku doświadczenia lub wiedzy, ani wprowadzania odbiorców  w błąd co do istotnych cech w tym właściwości reklamowanego produktu.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały.

Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.