Uchwała Nr ZO 28/09 w sprawie reklamy firmy Polfarmex S.A.


Uchwała Nr ZO 28/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/21/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jacek Olechowski — przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki — członek,
3) Radosław Kasyk — członek,

na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/21/09 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Polfarmex S.A., z siedzibą w Kutnie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm kodeksu

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/21/09.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna leku OTC Cerutin.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „w reklamie cerutinu pojawia się sformułowanie, że mama kupuje jakąś ZWYKł¥ witaminę C, a SUPERMAMA kupuje cerutin. Reklama nie jest wprawdzie reklamą skierowaną do dzieci, jednak mówienie o mamie wskazuje, że jednak dotyczy dzieci. Zdaniem Skarżącego reklama narusza Art. 26, Art. 27 i powiązany z nimi Art. 32.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 26 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą zawierać przekazu, że posiadanie lub używanie produktu zapewni im przewagę społeczną lub psychologiczną nad innymi albo nieposiadanie tego produktu odniesie skutek przeciwny.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 27 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą podważać autorytetu rodziców lub innych osób sprawujących opiekę prawną, kwestionować ich odpowiedzialności, opinii, gustów lub upodobań. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków zwalczania patologii społecznych.”.

Arbiter referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że „przedstawione w reklamie treści absolutnie nie są adresowane do dzieci”.

Skarżony wyjaśnił, że „reklama produktu Cerutin skierowana jest, zarówno w treści werbalnej, jak i wizualnej do matek / gospodyń domowych, które w rodzinach są odpowiedzialne za zakup produktów leczniczych, jako osoby dbające i troszczące się o zdrowie rodziny. W opinii Skarżonego reklama Cerutinu 125 tabl. jedynie przedstawia rodzinę, natomiast nie zawiera żadnych przekazów, które byłyby kierowane do dzieci. Na tle rodziny główną rolę odgrywa mama, jako osoba, która najczęściej dokonuje zakupów leków i która zatroskana jest jej zdrowiem, szczególnie w okresie dużej zachorowalności na infekcje”.

Skarżony zwrócił uwagę, że „w spocie mama zwraca się do taty i to właśnie jemu podaje tabletkę Cerutinu”.

Zdaniem Skarżonego „w prezentowanej reklamie brak jest jakichkolwiek przekazów, które mogłyby przyciągnąć uwagę dzieci lub mogłyby wzbudzać ich zainteresowanie. Aby pokazać zatroskaną mamę — główną bohaterkę spotu, Skarżony pokazuje ją na tle rodziny. Wszystkie przekazy zawarte w reklamie, skierowane są jednak do kobiety — jako matki, której wizerunek Skarżony wykorzystuje w spocie reklamowym dla leku OTC, jakim jest Cerutin”.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama nie powinna kwestionować autorytetu mamy w żaden sposób także lub szczególnie w uzależnieniu od rodzaju preparatu „leku” którego używa mama / rodzina.

Zespół Orzekający podkreślił, że wielkość opakowania nie ma wpływu na skuteczność leku. Po zakupie leku w większym opakowaniu, mama nie stanie się super mamą.

W ocenie Zespołu Orzekającego reklamy parafarmaceutyków, jako reklamy szczególnie wrażliwej kategorii produktów, nie powinny stosować niedopowiedzeń.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.