Uchwała Nr ZO 28/14 w sprawie reklamy BAKISTA Łukasz Kubicki


Uchwała Nr ZO 28/14
z dnia 18 marca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/169/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marcin Senderski – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski– członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/169/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko BAKISTA Łukasz Kubicki, z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/169/13.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa na portalu Facebook pubu Kubryk wykorzystująca hasło „Czwartkowe Zaliczanie”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„miejsce emisji: Facebook
produkt: czwartkowe imprezy w pubie Kubryk
opis reklamy: Cykl imprez odbywających się w czwartki jest określonych nazwą “Czwartkowe zaliczanie. Przyjdź i przekonaj się jakie to proste” – obok rzecz jasna znajduje się wystylizowana na studentkę młoda kobieta w gorsecie wygięta w seksualnej pozie.
Treść skargi: Reklama jest seksistowska czyli dyskryminuje kobiety – pokazuje je jako obiekt seksualny do zaliczenia. Prymitywna gra słów nieprzypadkowa. https://www.facebook.com/CzwartkoweZaliczanie”-pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

„W związku ze skargą która wpłynęła do Rady Biura Reklamy chcielibyśmy ustosunkować się do postawionych nam zarzutów.
Cykliczna impreza o nazwie Czwartkowe Zaliczanie jest skierowana do studentów. W każdy czwartek rozdajemy nasze klubowe indeksy. Co tydzień wymyślamy różne rzeczy do zaliczenia dla osób biorących udział w imprezach. Na przykład wypicie czegoś kwaśnego czy stanięcie na rękach przed Djem. Osoby które wykonają zadania dostają pieczątki do indeksów, również za regularną obecność na imprezach. Student który zbierze najwięcej pieczątek w roku wygrywa wycieczkę zagraniczną.
W załączniku przesyłam screeny z naszego facebooka. Jak Państwo widzą nasze reklamy nie miały na celu dyskryminowania kobiet. Nazwa imprezy nie odnosi się do zaliczania kobiet tylko wymyślonych przez nas zadań. Imprezy te odbywają się od roku i nigdy goście naszego lokalu nie poczuli się urażeni ze względu na nasze reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że przekaz reklamowy skierowany jest do studentów, a samo hasło „Czwartkowe zaliczanie” nie jest wulgarne.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.