Uchwała Nr ZO 28/15 w sprawie reklamy firmy Illegalbreaks

Uchwała Nr ZO 28/15
z dnia 10 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/89/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Barbara Król – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/89/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej agencji reklamowej Illegalbreaks z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/89/14
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna promująca koncert wokalistki Sky Ferreiry.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: koncert SKY FERREIRA
opis reklamy: Plakat reklamujący koncert 26.05 w Warszawie, umieszczony przy zejściu na stację metra Młociny.
Treść skargi: Bardzo młoda (wg mojej oceny) kobieta na fotografii ma obnażoną pierś z widocznym sutkiem.
Uważam to za rażąco nieprzyzwoitą treść, której nie życzę sobie a jestem zmuszony oglądać codziennie wchodząc do metra w drodze do pracy.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odnosząc się do załączonej skargi informuję że materiały jakich użyliśmy do promocji koncertu Sky Ferreira były przygotowane na podstawie zdjęcia dostarczonego przez artystę- w tym przypadku jest to okładka płyty.
W naszej opinii nie jest to „rażąco nieprzyzwoita treść”. Zdjęcie jest zrobione przez bardzo znanego reżysera i fotografa (Gaspar Noe) i stanowi jedynie formę artystycznego wyrazu. Co więcej kampania była płatna na komercyjnych nośnikach, gdzie nie zgłoszono nam żadnych zastrzeżeń przy jej montażu.

Bardzo więc proszę szanowną Komisję o oddalenie tej skargi.
Ze względu na miejsce zamieszkania (Gdańsk) nie będę w stanie brać udziału w jej posiedzeniu we wskazanym niżej terminie.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami. Zdaniem Zespołu Orzekającego, użyta w przedmiotowej reklamie okładka płyty nie zawiera treści nieobyczajnych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.