Uchwała Nr ZO 28/16 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski S.A.


Uchwała Nr ZO 28/16
z dnia 16 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/183/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/183/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/183/15.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna konta oszczędnościowego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: konto oszczędnościowe
opis reklamy: ING reklamuje oprocentowanie na koncie oszczędnościowym 2,5 % to jest kłamstwo ,mam takie konto i otrzymuję około 1 %
Treść skargi: kłamstwo”.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Ponadto, arbiter-referent zarzucił niezgodność reklamy z art. 16 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy informujące o sposobach oszczędzania lub inwestowania nie mogą zawierać stwierdzeń wprowadzających odbiorców w błąd w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści podatkowych”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego 2016 r. o numerze akt K/183/15 pragniemy przedstawić nasze stanowisko w związku ze skargą konsumencką dotyczącą naszej reklamy telewizyjnej.
Wspomniana reklama dotyczy konta oszczędnościowego i jest emitowana w telewizji polskiej w ramach kampanii oszczędności, która rozpoczęła się 28.06.2015r. i, uwzględniając przerwę, była kontynuowana do 21.02.2016 r. W kampanii tej zachęcamy i motywujemy Polaków do odkładania pieniędzy, przekazując prawdy życiowe związane z oszczędzaniem. W efekcie chcemy podnieść świadomości Polaków co do tak ważnego obszaru finansów, jakim jest posiadanie oszczędności. Zapewniamy, że nigdy nie było naszą intencją wprowadzanie odbiorców w błąd. Zawsze uczciwie i transparentnie prezentujemy zarówno przekaz kampanii, jak i ofertę.
W przedmiotowej kampanii spoty reklamowe prezentowały promocyjną, czasową ofertę Otwartego Konta Oszczędnościowego. Informacje o ofercie zostały zaprezentowane w części produktowej, finałowej spotu w postaci komunikatu: „2,5% przez 4 miesiące na koncie oszczędnościowym” oraz doprecyzowane u dołu ekranu informacją o następującym brzmieniu: „Oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku. Oprocentowanie dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z w. regulaminem, dostępnym w oddziałach banku oraz na stronie internetowej www.ingbank.pl.”
W spotach reklamowych zastosowaliśmy więc standard przedstawiania informacji, który jest powszechną praktyką rynkową. Pragniemy także nadmienić, że informacje o szczegółowych warunkach reklamowanej oferty promocyjnej są ogólnie dostępne w całej sieci naszych oddziałów oraz na stronie internetowej banku.
W naszej ocenie informacje zamieszczone w reklamie oraz w ww. Regulaminie, są zaprezentowane w jasny i przejrzysty sposób i nie wprowadzają w błąd. Zbyt ogólna treść zarzutu oraz brak danych o osobie zgłaszającej przedmiotową skargę nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnej przyczyny, będącej podstawą złożenia takiej skargi.
Zatem zważywszy na powyższe, wobec faktu, że ING Bank Śląski w żadnej mierze nie dopuścił się naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy, wnosimy o oddalenie przedmiotowej skargi jako nie znajdującej uzasadnienia.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający oddalił także zarzut dotyczący nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy i wyraził opinię, iż w tym zakresie przedmiotowa reklama przedstawiała w odpowiedni sposób właściwości reklamowanego konta oszczędnościowego.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zasugerował, aby tekst u dołu ekranu doprecyzowujący ofertę specjalną „Bonus na start” był przedstawiony w sposób bardziej czytelny.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.