Uchwała Nr ZO 28/19/19u w sprawie reklamy radiowej sieci sklepów Media Markt

Uchwała Nr ZO 28/19/19u

z dnia 13 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/32/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Maciej Korobacz – przewodniczący,

2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

3) Krystyna Jarosz – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/32/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/32/19.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa sieci sklepów Media Markt wykorzystująca hasło „Nieludzko niskie ceny”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: Hasłem kampanii jest “Nieludzko niskie ceny”.

Treść skargi: Szanowni Państwo,

Mieszane uczucia budzi we mnie hasło kampanii sieci Media Markt, które brzmi “Nieludzko niskie ceny”. Chodzi mianowicie o przymiotnik “nieludzki”, którego znaczenie było dla mnie zawsze negatywne, używane w kontekście wojny czy piętnowania obrzydliwych zachowań. Nasuwają się mi raczej skojarzenia z niedopłacaną pracą dzieci, które składają nam produkty dla MediaMarkt w krajach Trzeciego Świata. Dlaczego firma zmienia znaczenie słowa i promuje “nieludzkość” jako cechę pożadaną?

Jaka jest Państwa opinia na ten temat? – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zawiadomienie nt. skargi konsumenckiej o sygnaturze KER/32/19 dot. reklamy radiowej marki Media Markt z wykorzystaniem hasła „Nieludzko niskie ceny” poniżej przesyłamy naszą odpowiedź:

Sieć Media Markt w swoich reklamach wykorzystuje postaci z popularnego komiksu Tytus, Romek i ATomek.

Zgodnie z fabułą Romek i ATomek – starają się uczłowieczyć człekokształtną małpę -Tytusa, posiadającego, wbrew pozorom, więcej cech ludzkich niż małpich. Hasło „Nieludzko niskie ceny” w emitowanych reklamach zawsze wypowiadane jest przez Tytusa (komiksowego szympansa) i używane jest zawsze wyłącznie w kontekście ceny, nigdy nie zostało użyte w sposób, który mógłby chociażby sugerować odniesienie go do człowieka.

Przede wszystkim wskazać należy, że to Tytus, a nie człowiek rekomenduje niskie ceny, stąd określenie „nieludzko”, bo mimo bliskiego pokrewieństwa, szympans jednakowoż człowiekiem nie jest. Szympans używając powyższego zwrotu, zwraca jedynie uwagę, na to ,że ponieważ to on, a nie człowiek jest w stanie zaproponować tak niskie ceny za sprzedawane produktu, uznać należy je za „nieludzko niskie”.

Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem skarżącego, aby firma zmieniała znaczenie słowa i promowała „nieludzkość” jako cechę pożądaną.

Przymiotnik „nieludzki” może mieć negatywny wydźwięk jedynie w stosunku do określenia nim człowieka, jego zachowań, jego cech indywidualnych w sposób, który neguje jego człowieczeństwo. Zastosowanie go w stosunku do przedmiotów, czy ich wartości (ceny) nie sposób uznać za odbierające im cechy ludzkie, ponieważ z definicji takich nie posiadają.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona z należytą starannością.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, iż zabawa słowem jest często wykorzystywanym środkiem wyrazu w reklamach nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści niezgodnych z dobrymi obyczajami.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.