Uchwała Nr ZO 29/08 w sprawie reklamy firmy P.P.L. Koral


Uchwała Nr ZO 29/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/68/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki – przewodniczący;
2) Marcin Bochenek – członek
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/68/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcji Lodów Koral, z siedzibą w Nowym Sączu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/68/08
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna. W reklamie wzięła udział piosenkarka Dorota Rabczewska – Doda, która sięga do lodówki i w ponętny sposób spożywa lody. Reklamie towarzyszy muzyka piosenkarki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „lody firmy koral są reklamowane w sposób silnie nawiązujący do zachowań seksualnych”. W opinii Skarżącego „gesty i pozy, które są pokazane w reklamie, budzą silne skojarzenia ze sferą erotyki. Styl reklamy nie mieści się w ramach przyjętych norm moralnych i etycznych w naszym kraju. Narusza zasadę ochrony dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi i obscenicznymi.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 16b ust. 3 pkt. 1), 2) i 4) ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U.04.253.2531 z późn. zm.) w myśl którego „reklama nie może:
1) naruszać godności ludzkiej;
2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
3) (..)
4) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;”

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa.

Zespół Orzekający uznał, że choć reklama zawiera wyraźne skojarzenia erotyczne, jednak biorąc pod uwagę porę emisji (po godz. 22), może być emitowana w programie telewizyjnym. .

Jednocześnie, Zespół Orzekający zauważył, że ochrona dzieci przed niewłaściwymi dla nich treściami emitowanymi w programie telewizyjnym w późnych godzinach wieczornych jest zadaniem rodziców i opiekunów..

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.