Uchwała Nr ZO 29/12 w sprawie reklamy firmy I.D.C. POLONIA S.A.

Uchwała Nr ZO 29/12 z dnia 13 marca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/163/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich — przewodniczący,
2) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/163/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko I.D.C. POLONIA S.A. z siedzibą w Libertowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia oddalić skargę.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/163/11.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard cukierków o nazwie Verbena Dzika Róża.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Na reklamie billboardowej produktu Verbena Dzika Róża dystrybuowanego przez I.D.C. Polonia S.A. z siedzibą w Libertowie przy ul. Bartnickiej 35, 30-444 Kraków pojawia się hasło „Przeziębiona? Sięgnij do torebki”. Hasło sugeruje, że środek spożywczy Verbena Dzika Róża wyleczy stan chorobowy, jakim jest przeziębienie. Hasło to wskazuje na działanie lecznicze produktu, który ze względu na swój status środka spożywczego działania takiego wykazywać nie może. Hasło to narusza art. 46 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 46 ust 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.10.136.914 j.t. ze zm.). Ponadto na opakowaniach znajduje się znak graficzny łudząco podobny do flagi Szwajcarii (widoczny również na fotografii) I.D.C. Polonia S.A. narusza więc zakaz używania godła Związku Szwajcarskiego albo znaku stanowiącego jego naśladownictwo określony w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U.64.41.276) Oznakowanie wskazuje również, że produkt ten pochodzi ze Szwajcarii. Tymczasem z informacji umieszczonych na opakowaniu wynika, że zostały one wyprodukowane na Słowacji. Powyższe stanowi naruszenie art. 46 ust. 1 lit. a uobżiż, który zakazuje wprowadzania konsumenta w błąd m.in. co do źródła lub miejsca pochodzenia środka spożywczego. Reklama tym samym narusza art. 10 ust. 1 lit a Kodeksu Etyki Reklamy.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony, w nawiązaniu do pisma z dnia 4 stycznia 2012 roku , wyjaśnił , że sprawa skargi na treść billboardów Verbena Dzika Róża jest w chwili obecnej bezprzedmiotowa, gdyż wyżej wymienione billboardy były rozwieszone w okresie od 1-30 listopada i kampania reklamowa została już zakończona.

W odniesieniu do podniesionych zarzutów, Skarżony wyjaśnił co następuje.

Zdaniem Skarżonego zarzuty są w zupełności bezzasadne, a ich uzasadnienie opiera się na nadinterpretacji ich faktycznej treści. Treść reklamy opracowana została w sposób lekki i niedosłowny, a jej celem nie było wprowadzanie konsumentów w błąd.

Skarżony wyjaśnił, że celem kampanii reklamowej w przypadku cukierków Verbena Dzika Róża, było podkreślenie, że w okresie zimowym, kiedy organizm narażony jest na różnego rodzaju infekcje, cukierki Verbena Dzika Róża mogą podnieść komfort poprzez odświeżenie oddechu, co jest normalnym, znanym wśród konsumentów efektem ich spożywania. W żadnym miejscu reklama nie stwierdzała, iż cukierki mogą wyleczyć przeziębienie.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących naruszenia znaku Polskiego Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego, Skarżony podkreślił, iż używana na opakowaniu cukierków Verbeny ilustracja sylwetki kobiety, za którą znajduje się tarcza w kształcie elipsy ma symbolizować, że ziołowe cukierki Verbena to produkt, którego ideą jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Ponadto na opakowaniu podany jest adres producenta i importera, oraz kraj pochodzenia (Słowacja), dzięki czemu konsument może zasięgnąć dokładnych informacji o pochodzeniu produktu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie wprowadza konsumentów w błąd, ani nie zawiera treści nadużywających zaufania odbiorców, ani też wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.