Uchwała Nr ZO 30/10 w sprawie reklamy firmy Galeria Handlowa Panorama

Uchwała Nr ZO 30/10 z dnia 19 maja 2010 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/34/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Anna Grzelońska — członek,

na posiedzeniu w dniu 19 maja 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/34/10 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Galeria Handlowa Panorama z siedzibą w Krasnymstawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard


postanawia
oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/34/10.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard usług Galerii Panorama.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „billboard ten bazuje na dwuznaczności: słowa “Skuś się… na zakupy” są zestawione ze zdjęciem kobiety i mężczyzny w bliskim, zabarwionym erotycznie kontakcie fizycznym.”.

Skarżący stwierdził, iż uważa, że tworzenie reklam opartych na erotycznych dwuznacznościach nie jest właściwe, jednakże nie jest pewien, czy jego negatywna ocena tegoż billboardu nie jest skutkiem nadwrażliwości, dlatego też poprosił Radę Reklamy o ocenienie reklamy.”.

W opinii Skarżącego, treść tego billboardu jest tym bardziej drażniąca, że jest ona umieszczona tuż przy drodze, w miejscu, w którym szczególnie przyciąga uwagę kierowców (co może zaburzać ich skupienie na kierowaniu pojazdem).”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyjaśnił, że nie uważa reklamy billboardowej Galerii Panorama za reklamę opartą na erotycznych dwuznacznościach. Być może, jak zauważyła osoba Skarżąca, jest to wynikiem jej nadwrażliwości i własnej oceny.
Skarżony poinformował, że nie chciał urazić uczuć Pani, która wniosła skargę.
Skarżony poinformował również, że w najbliższym czasie planuje zmienić ten banner, na zupełnie inny i ma nadzieję nie bijący w uczucia innych osób.

Skarżony poprosił zatem o cierpliwość. Jednocześnie Skarżony przeprosił jeżeli uraził odczucia jakichkolwiek osób, którym reklama się nie podoba.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści o zabarwieniu erotycznym i uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama nie promuje niewłaściwych wzorców; nie jest też reklamą nieobyczajną.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.