Uchwała Nr ZO 30/16 w sprawie reklamy firmy Sklep “Twój Łyk”


Uchwała Nr ZO 30/16
z dnia 30 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/195/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/195/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej w postaci filmu wideo emitowanej w witrynie okiennej sklepu monopolowego firmy Sklep “Twój Łyk” z siedzibą w Gdyni (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 23, art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/195/15.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna w postaci filmu wideo emitowana w witrynie okiennej sklepu monopolowego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„typ reklamy: Zewnętrzna
data emisji: 04.12.2015
czas emisji: 24
miejsce emisji: Gdynia Paprykowa sklep monopolowy Łyk
produkt: Wódka wyborowa, wino, piwo
opis reklamy: Reklama alkoholu na sklepie monopolowym na ulicy osiedlowej. Do najbliższych okien jest niecałe 20 metrów. Ponieważ plik jest duży umieściłem go w postaci niepublicznego filmu na moim koncie youtube.
Treść skargi: Reklama produktów alkoholowych w miejscu publicznym (przeważnie w godzinach 9-24, czasami 24h na dobę).”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Biorąc pod uwagę, miejsce i sposób prezentowania reklamy zewnętrznej, oraz fakt, że dzieci mogą być jej odbiorcami, Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama narusza zarzucane przez Skarżącego normy Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama zawiera treści, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.