Uchwała Nr ZO 31/13 w sprawie reklamy Grupy Allegro Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 31/13

z dnia 14 marca 2013 roku

Zespołu Orzekającego w sprawie

sygn. Akt: K/173/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski — przewodniczący,
2) Melania Popiel — członek,
3) Bohdan Pawłowicz — członek,

na posiedzeniu w dniu 14 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/173/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej


postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/173/12.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna przedstawiająca siostrę zakonną.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „widząc reklamę portalu ceneo.pl czuję się obrażony jako katolik z powodu plakatów rozwieszonych na ulicach Warszawy przedstawiających siostrę zakonną. Można ten plakat zobaczyć na stronie: http://pressroom.ceneo.pl/2012/10/12/ceneo-pl-zaczyna-jesien-od-kampanii-wizerunkowej/ Myślę, że nie ma takich zgromadzeń, które robiłyby zakupy w internecie, a tym bardziej w ceneo. Reklama ta przedstawia siostry ze zgromadzeń zakonnych w złym świetle. Z góry dziękuję za zajęcie się sprawą, jeżeli mam słuszne przekonanie.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
W odpowiedzi na skargą konsumencką, złożoną do Biura Rady Reklamy – Skarżony przekazał stanowisko oraz poprosił o jego uwzględnienie podczas rozpatrywania przedmiotowej skargi.

Skarżony wskazał, że skarga konsumencka odnosi się do kreacji reklamowej serwisu Ceneo.pl, którego operatorem jest Grupa Allegro sp. z o.o. Kreacja reklamowa ma formę plakatu, który przedstawia kobietę w habicie pozbawionym jakichkolwiek symboli religijnych oraz zawiera podpis „Dzień zaczynam od modlitwy… a zakupy od Ceneo.pl”. Kreacja jest częścią większej kampanii wizerunkowej serwisu Ceneo.pl pod nazwą „Dzień zaczynam od…”. Celem kampanii jest przekaz adresowany do szerokiego grona odbiorców, promujący dokonywanie zakupów przez internet, przy uprzednim wykorzystaniu serwisu Ceneo.pl. Autorzy kampanii zwrócili uwagę odbiorców, że serwis Ceneo.pl, udostępniając możliwość porównywania cen różnych sklepów internetowych, jest najodpowiedniejszym miejscem do rozpoczęcia procesu zakupowego w internecie.

W opinii Skarżonego, uznanie, że postać zakonnicy ukazana w kontekście dokonywania zakupów przez internet jest niewłaściwa i obraża uczucia religijne, musiałoby opierać się na założeniu, że dokonywanie zakupów przez internet jest z gruntu rzeczy naganne lub niemoralne, bądź co najmniej nieodpowiednie dla osób duchownych. Tymczasem korzystanie z internetu w celu dokonywania zakupów nie wydaje się być zachowaniem nagannym z punktu widzenia wiary, Kościoła (tu: katolickiego) czy innych norm moralnych czy obyczajowych. Tymczasem klientami serwisów należących do mojego Mandanta, w tym w celu dokonywania zakupów, są także osoby duchowne, instytucje kościelne czy związki wyznaniowe.

Zdaniem Skarżonego, niezrozumiałe wydaje się także twierdzenie zawarte w skardze, że postać siostry zakonnej została przedstawiona „w złym świetle”. Tymczasem postać nie została w żaden sposób przedstawiona w sposób uwłaczający godności tego powołania, ani w żaden inny, który mógłby w jakikolwiek sposób stawiać w złym świetle i wywoływać pejoratywne skojarzenia. Celowo nie użyto ponadto żadnych elementów świadczących o przynależności do konkretnego zgromadzenia, w tym nie zamieszczono żadnych symboli religijnych.
Skarżony podniósł, że podczas wykonanych przez instytut badawczy badań fokusowych omawianej kampanii reklamowej, żaden z respondentów nie zgłosił zastrzeżenia, co do możliwości obrazy uczuć religijnych, poprzez wykorzystanie wizerunku zakonnicy, w kontekście takim, jaki został przedstawiony.

Według Skarżonego, na podstawie powyższego nie sposób uznać, że przedstawienie w kreacji postaci siostry zakonnej w jakikolwiek sposób przedstawia siostry zakonne w złym świetle, ani realnie obraża uczucia religijne katolików.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie tylko wykorzystuje wizerunek osoby zakonnej, ale także powołuje się na autorytet zakonnicy do promocji serwisu ceneo.

Według Zespołu Orzekającego, wykorzystywanie w reklamie autorytetu osób zakonnych nie jest etycznym wzorcem do naśladowania ani dobrą praktyką.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.