Uchwała Nr ZO 31/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 31/15
z dnia 10 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/141/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Barbara Król – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/141/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/141/14
Przedmiotem skargi była reklama radiowa syropu „Rutinacea junior” wzmacniającego odporność u dzieci.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Syrop Rutinacea Junior firmy Aflofarm
opis reklamy: Reklama syropu dla dzieci.
Treść skargi: Silnie psychologiczne działanie na dzieci.
Jeśli nie chcemy w przyszłości lekomanów, nie możemy czegoś takiego tolerować, a szczególnie jeśli chodzi o dzieci i ich mózgi, które dopiero się rozwijają.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odpowiadając na zawarty w piśmie z dnia 13.01.2015 roku zarzut uznania reklamy produktu Rutinacea junior syrop za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta w żaden sposób nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Przede wszystkim reklama syropu Rutinacea junior, będącego suplementem diety, jest reklamą skierowaną do osób dorosłych, a nie do dzieci. Decyzję o zakupie produktu i podawaniu go swojemu dziecku podejmuje rodzic. Ponadto, należy podkreślić, że reklamowany produkt jest preparatem wspierającym odporność. W okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny szczególnie warto zadbać o zdrowie swoje i dzieci, stąd w środkach masowego przekazu znajdziemy mnóstwo reklam tego rodzaju produktów, które w większości są suplementami diety. Zgodnie z definicją, suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Nie istnieją żadne przepisy prawne zabraniające czy ograniczające reklamy takich produktów.
Nie można zatem zgodzić się ze Skarżącym, wobec czego wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego zawarte w reklamie wypowiedzi dziecka i matki na temat uzależnienia możliwości chodzenia do przedszkola od codziennego podawania dziecku suplementu diety w postaci syropu są nieodpowiedzialne społecznie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.