Uchwała Nr ZO 32/07 w sprawie reklamy firmy Cyfrowy Polsat S.A.


Uchwała Nr ZO 32/07

z dnia 18 października 2007 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/57/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki – przewodniczący;
2) Piotr Górski – członek,
3) Wojciech Piwocki– członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/57/07, złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej ulotki reklamowej

postanawia

przyjąć stanowisko, że w ulotce reklamowej Cyfrowego Polsatu, w najbliższym możliwie terminie, powinny zostać wprowadzone przez Skarżonego zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy. Zmiana powinna polegać na umieszczeniu znaku „gwiazdki” (odesłania do dodatkowych objaśnień) przy pojawiającej się w reklamie Pakietu Relax Mix informacji o zawartości programowej pakietu. Jednocześnie, w reklamie powinny znaleźć się te dodatkowe objaśnienia.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/57/07.
Przedmiotem skargi była ulotka reklamowa Cyfrowego Polsatu. Reklama zawiera informację o Pakiecie Relax Mix, w którym m.in. dostępne są kanały filmowe CINEMAX i CINEMAX 2.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że reklama wprowadza w błąd informując o możliwości zakupu pakietu Relax Mix za 14,90 miesięcznie, w którym dostępne są kanały filmowe CINEMAX i CINEMAX 2.

Skarżący podkreślił, że w ulotce reklamowej nie mam informacji, że zawartość pakietu Relax Mix może ulec zmianie i że kanały filmowe CINEMAX i CINEMAX 2 mogą być niedostępne.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”. oraz za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi iż reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności. Arbiter-referent wniósł o uznanie, że w reklamie nie została zawarta informacja na temat możliwości zmian zawartości pakietu.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę. Jego przedstawiciel nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza art. 8 oraz art. 10 ust. 1b) Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ nie zawiera żadnej formy odesłania (np. w formie gwiazdki) do dalszych informacji przy prezentacji oferty: Pakietu Relax Mix.
Informacja o Pakiecie Relax Mix podana bez wyraźnego odesłania do informacji dodatkowych, wprowadza klienta w błąd.

Należy uznać, że fakt umieszczenia przypisów w powszechnie przyjętej formie gwiazdki (będących integralną częścią reklamy) jest wyraźnym sygnałem dla odbiorcy, że występują dodatkowe, specyficzne uwagi dotyczące treści opatrzonej przypisami. Odniesienie się do istnienia tych dodatkowych uwarunkowań stanowi o prawidłowej interpretacji treści. W przypadku reklamy Pakietu Relax Mix, poprzez brak takiego sygnału („gwiazdki”), stanowiącego wyraźne odesłanie do informacji dodatkowych można mówić o wprowadzeniu w błąd odbiorcy poprzez zaniechanie podania prawdziwych warunków zakupu usługi.

Gwiazdka ma wskazywać na uwagi, które reklamodawca zawarł w swoim przekazie. Zespół Orzekający uznał więc za niezbędne takie uzupełnienie reklamy, by zawierała ona bezpośrednie odniesienie do dodatkowych informacji dotyczących oferty, co umożliwiłoby prawidłowy odbiór całości przekazu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.