Uchwała Nr ZO 32/11 w sprawie reklamy firmy Kompania Piwowarska SA

Uchwała Nr ZO 32/11 z dnia 3 marca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/173/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Andrzej Garapich — członek,

na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/173/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Kompanii Piwowarskiej SA z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/173/10.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna piwa LECH.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł iż: „reklama wprowadza klientów w błąd, ponieważ w reklamie telewizyjnej jest duży tir który podjeżdża na imprezę i przebrani mężczyźni w stroje z logo Lecha niosą wygrane piwa. Reklama wprowadza klienta w błąd ponieważ klient myśli, że nagrodę przywiozą wielkim tirem.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż, reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 c) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę konsumencką poinformował, że konsument zarzucił Kompanii Piwowarskiej SA z siedzibą w Poznaniu, że spot reklamowy „ZIELONE ŒWIATłO DLA DOMóWKI LECH” wprowadza klienta w błąd, sugerując dostarczenie piwa – nagrody na klatkę schodową, pod drzwi konsumenta, wielką ciężarówką.

Skarżony wyjaśnił, że przedmiotowy spot służył do komunikacji promocji realizowanej pod nazwą „Zielone światło dla domówki”. Głównym elementem kampanii promocyjnej był konkurs konsumencki, w którym można było wygrać 1 z 3000 dostaw piwa Lech prosto do domu. Dostawa składała się z 50 piw Lech Premium, kubełka na lód i 4 szklanek. Był to gotowy zestaw na imprezę domową, przywożony przez tzw. Lech Team bezpośrednio do domu zwycięzcy. Zasady promocji zostały szczegółowo opisane w regulaminie dostępnym na stronie www.lech.pl, do której odsyłał zakwestionowany spot. Regulamin promocji nie przewidywał dostawy piwa pod drzwi domu wielką ciężarówką.

Skarżony poinformował, że reklama posługuje się ciężarówką, która była bohaterem poprzedniej kampanii marki Lech pod nazwą „Truck Lecha”, dla wskazania, że w ramach promocji piwo będzie dostarczone do domu. Oczywistym jest, że ciężarówka nie zmieściłaby się w windzie ani na klatce schodowej, a tym bardziej w mieszkaniu. W konsekwencji takie zobrazowanie nagrody w promocji można odczytać jedynie jako pewną konwencję marketingową, która jednak w żaden sposób nie wprowadza w błąd. Istotą nagrody jest bowiem dostawa piwa do domu. Dodatkowo Skarżony podniósł, że spot wyraźnie odsyła do zasad promocji umieszczonych na stronie www.lech.pl, a regulamin promocji dostępny na tej stronie, nie przewidywał dostawy piwa pod drzwi domu wielką ciężarówką.

Mając powyższe na uwadze, Skarżony stwierdził, że skarga złożona przez Konsumenta jest całkowicie bezzasadna, wobec tego Skarżony wniósł o jej oddalenie w całości.

Dodatkowo Skarżony poinformował, że przedmiotowa kampania dobiegła końca.

Do odpowiedzi na skargę Skarżony załączył regulamin konkursu konsumenckiego pod nazwą „Zielone światło dla domówki”.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści wykorzystujących naturalną ufność i brak doświadczenia konsumentów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie wprowadzenia odbiorców w błąd co do warunków dostawy nagrody.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający nie stwierdził naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.