Uchwała Nr ZO 32/12 w sprawie reklamy firmy Home Sp. J.

Uchwała Nr ZO 32/12 z dnia 13 marca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/167/11/01-K/167/11/70

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich — przewodniczący,
2) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/167/11/01-K/167/11/70 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Home Sp. Jawna z siedzibą w Szczecinie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy internetowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/167/11/01-K/167/11/70.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa opatrzona zdjęciem trzech kobiet ubranych jedynie w czarną bieliznę i hasłem: „Obiecujące domeny” „Zarejestruj… a zobaczysz więcej”
„Ty rejestrujesz, licznik się kręci, a my odsłaniamy naszą zmysłową naturę…”
„Kolejne zdjęcie od: 10.000 zarejestrowanych domen”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnosili, iż „Spółka home.pl sp.j. prowadzi obecnie promocję „Obiecujące domeny — zarejestruj się, a zobaczysz więcej”. Promocję ilustruje zdjęcie trzech kobiet. Jedna z kobiet stara się rozebrać inną. Reklamie towarzyszą takie słowa jak „będzie gorąco”, „kusząca propozycja”. Całość reklamy ma ewidentny podtekst seksualny, a wizerunek kobiet jest wykorzystywany bez jakiekolwiek sensownego związku z reklamowanym produktem. Chodzi wyłącznie o to, aby seksistowską reklamą przyciągnąć uwagę odbiorcy. Reklamodawca sugeruje, że kobiety są po to, aby je rozbierać. Postacie kobiet zostały wykorzystane wyjątkowo instrumentalnie. Jest to zresztą typowy sposób promocji home.pl. Po kliknięciu na baner reklamowy ukazuje się kolejne zdjęcie, tym razem modelki występują w bardziej skąpych stronach (wyłącznie w bieliźnie). Obok znajduje się baner: „kolejne zdjęcie od 10.000 zarejestrowanych domen”. W reklamie chodzi więc o to, aby „bawić się” rozbieraniem kobiet. Poprzednie uchwały Rady Reklamy, które nie uwzględniły skarg na kampanie home.pl skutkują obecnie tym, że spółka ta przekracza kolejne granice. Trudno wymyślić bardziej seksistowską promocję, jak obecna promocja home.pl. Rada Reklamy ma obecnie możliwość zajęcia jasnego stanowiska, czy seksizm — czyli przedmiotowe traktowanie kobiet – jest zjawiskiem akceptowanym w polskiej reklamie, i czy uważa, że przedmiotowe traktowanie wizerunku kobiet jest zgodne z Kodeksem Etyki Reklamy. Moją skargę wysyłam również do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżących i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający podkreślił, że umieszczenie na reklamie wizerunku kobiet ubranych jedynie w bieliznę wraz z napisem „Obiecujące domeny Zarejestruj… a zobaczysz więcej!” powoduje negatywne konotacje o charakterze seksistowskim. Ponadto zamieszczenie informacji „Ty rejestrujesz, licznik się kręci, a my odsłaniamy naszą zmysłową naturę…” wraz z zapowiedzią kolejnej odsłony zdjęcia powoduje, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, ponieważ propaguje negatywne stereotypy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.